Strategia rozwoju WPT

STRATEGIA ROZWOJU

Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2020 r.

 

Wprowadzenie

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, jako spadkobierca potencjału intelektualnego i twórczego oraz tradycji akademickich i legendy lwowskiej profesury, rozpoczął działalność na podstawie dekretu Krajowej Rady Narodowej z 24 sierpnia 1945 roku powołującej do życia Uniwersytet Wrocławski i Politechnikę Wrocławską. Wydział Rolniczy z Oddziałem Ogrodniczym stanowił jeden z sześciu wydziałów Uniwersytetu. Przez ponad 70 lat swojego istnienia Wydział rozwijał się dynamicznie zarówno w zakresie infrastruktury, jak i w zakresie badań naukowych i kształcenia na poziomie wyższym. Strategia rozwoju Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego jest spójna ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2020 roku i uwzględnia uchwałę nr 12/2013 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie założeń do głównych kierunków rozwoju Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego w latach 2013-2020. Dokument jest zgodny ze strategią rozwoju województwa dolnośląskiego.

 

Diagnoza

Już w pierwszych miesiącach istnienia Wydziału możliwe było powołanie do życia czterech katedr. Przyjazd do Wrocławia kolejnych wybitnych profesorów lwowskich pozwolił na rozbudowę struktury organizacyjnej Wydziału i w roku akademickim 1946/1947 zwiększono liczbę katedr do 12, na początku lat 50-tych 100 osób pracowało w 20 katedrach. W wyniku zasadniczej reorganizacji struktury Uczelni w 1970 r. utworzono instytuty jako podstawowe jednostki organizacyjne.  Na Wydziale Rolniczym powstało 9 instytutów. Na początku lat 80-tych przywrócono katedry jako jednostki organizacyjne, a Rada Wydziału Rolniczego wyraziła zgodę na utworzenie dwóch instytutów: Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa oraz Mechanizacji Rolnictwa. Kolejne zmiany struktur organizacyjnych były związane wyłącznie z potrzebami Wydziału oraz gospodarki kraju i regionu. W 2009 roku Wydział Rolniczy został przekształcony w Wydział Przyrodniczo-Technologiczny odzwierciedlając w ten sposób zmiany w trendach pojawiających się w zakresie nauki i dydaktyki.

W następstwie korekty planów i programów studiów wynikającej z konieczności wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji oraz zmian profilu badań naukowych następowały zmiany nazw niektórych jednostek. Obecna struktura organizacyjna Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego składa się z trzech instytutów oraz ośmiu katedr:

 • Instytut Inżynierii Rolniczej
 • Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
 • Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
 • Katedra Botaniki i Ekologii Roślin
 • Katedra Fizyki i Biofizyki
 • Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
 • Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni
 • Katedra Ochrony Roślin
 • Katedra Ogrodnictwa
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
 • Katedra Żywienia Roślin

oraz Dziekanat, Stacja Badawczo-Dydaktyczna w Samotworze (sad), Stacja Badawczo-Dydaktyczna w Psarach (szklarnia), a także Rolnicze Zakłady Doświadczalne w Pawłowicach i na Swojcu.

Na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym zatrudnionych jest 303 pracowników, w tym 195 nauczycieli akademickich, z których 77 to profesorowie i osoby ze stopniem doktora habilitowanego. Prowadzone są następujące badania związane z rozwojem specjalności naukowych, w szczególności dotyczące:

 • oddziaływania różnych systemów rolnictwa na produkcyjność roślin uprawnych, jakość żywności i środowisko rolnicze,
 • zagrożeń ekologicznych, systemów ich monitorowania oraz ochrony środowiska naturalnego,
 • dynamiki procesów glebowych w zróżnicowanych warunkach bioekologicznych i ich wpływu na środowisko przyrodnicze,
 • badania flory, roślinności i funkcjonowania ekosystemów naturalnych oraz antropogenicznie zmienionych,
 • optymalizacji produkcji ogrodniczej oraz waloryzacji i koncepcji zagospodarowania terenów zieleni w warunkach Dolnego Śląska,
 • technologie pozyskiwania i energetycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • nowych technologii w inżynierii pozyskiwania i przetwórstwa płodów rolnych i żywności,
 • problematyki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Dolnego Śląska,
 • oddziaływania instrumentów WPR na gospodarstwa i obszary wiejskie.

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych w następujących dyscyplinach:

 • doktora habilitowanego w dyscyplinie agronomia,
 • doktora w dyscyplinie agronomia,
 • doktora habilitowanego w dyscyplinie ogrodnictwo,
 • doktora w dyscyplinie ogrodnictwo,
 • doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria rolnicza,
 • doktora w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

W ramach 4-letnich studiów doktoranckich prowadzone jest kształcenie w dyscyplinach: agronomia, ogrodnictwo, inżynieria rolnicza (obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych).

W 2016 roku na Wydziale studiowało 2156 studentów studiów stacjonarnych oraz 232 studentów studiów niestacjonarnych. Kształcenie jest realizowane na 10-ciu kierunkach studiów: Agrobiznes, Biotechnologia stosowana roślin, Ekonomia, Medycyna roślin, Ochrona środowiska, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, Ogrodnictwo, Rolnictwo, Technika rolnicza i leśna, Zarządzanie i inżynieria produkcji. Na wszystkich kierunkach studiów, poza Ekonomią, kształcenie odbywa się w ramach 7-semestralnych studiów inżynierskich oraz 3-semestralnych studiów magisterskich. Na kierunku Ekonomia kształcenie w obszarze nauk społecznych przebiega przez 6 semestrów studiów I stopnia o charakterze licencjackim oraz 4-semestry studiów magisterskich. Kierunek studiów Zarządzanie i inżynieria produkcji jest jedynym na Wydziale kierunkiem wieloobszarowym. Studenci uzyskują efekty kształcenia w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz w obszarze nauk technicznych i w obszarze nauk społecznych. Na pozostałych ośmiu kierunkach studiów kształcenie odbywa się o obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Wydział dysponuje bardzo dobrą infrastrukturą dydaktyczną z wieloma salami wykładowymi i ćwiczeniowymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt multimedialny. Do realizacji przedmiotów o charakterze inżynierskim wykorzystuje się sale komputerowe, laboratoria oraz hala maszyn w Instytucie Inżynierii Rolniczej. Katedra Ogrodnictwa prowadzi liczne zajęcia dydaktyczne w stacjach badawczo-dydaktycznych w Samotworze i w Psarach. Wiele katedr specjalistycznych wykorzystuje w procesie dydaktycznym rolnicze zakłady doświadczalne w Pawłowicach i na Swojcu.

 

Misja

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny dba o swoje ponad 70-letnie dziedzictwo i pielęgnuje najlepsze tradycje akademickie związane z kształceniem oraz prowadzeniem badań naukowych. Misja Wydziału opiera się na założeniu, że siła i pozycja Jednostki wynika z działań związanych z przekazywaniem współczesnej wiedzy i umiejętności w procesie kształcenia dla uzyskania absolwentów dobrze przygotowanych do podejmowania działań na rzecz wykorzystania, przekształcania oraz ochrony przyrody i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wydział dba o kształtowanie właściwych postaw młodzieży w zakresie kultury oraz poszanowania obyczajów akademickich dostarczając wzorce dobrych obyczajów akademickich życia akademickiego i społecznego.

Nauczyciele akademiccy podejmują wszelkie starania wzbogacające ich wiedzę i umiejętności poprzez realizację wartościowych, krajowych i międzynarodowych, projektów badawczych, odbywania krajowych i zagranicznych staży naukowych oraz aktywne uczestnictwo w wymianie wiedzy naukowej.

 

Wizja

W 2020 roku Wydział Przyrodniczo-Technologiczny jest nowoczesnym, prężnym i rozwijającym się ośrodkiem akademickim o statusie interdyscyplinarnej jednostki dydaktycznej i naukowo-badawczej. Jest ośrodkiem rozpoznawalnym w kraju i za granicą, dynamicznie reagującym na zmiany i uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne oraz wpisującym się w model nowoczesnego uniwersytetu trzeciej generacji, ściśle współpracującego z otoczeniem gospodarczym.

Cele strategiczne Wydziału

 • promowanie pozytywnego wizerunku Wydziału,
 • podnoszenie jakości badań naukowych w zakresie innowacyjności, współpracy z renomowanymi ośrodkami akademickimi w krajowymi i zagranicznymi oraz z podmiotami gospodarczymi,
 • pozyskiwanie funduszy na rozwój działalności badawczej i dydaktycznej,
 • rozwój i modernizacja infrastruktury badawczej i dydaktycznej,
 • rozwój kadry naukowo-dydaktycznej,
 • umiędzynarodowienie studiów,
 • dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb otoczenia gospodarczego i rynku pracy,
 • ustawiczne doskonalenie jakości kształcenia,
 • sprawne zarządzanie jednostkami organizacyjnymi Wydziału.

 

Główne kierunki działania

 1. w zakresie działalności naukowo-badawczej i rozwoju kadry naukowej:
  1. podwyższenie kategorii Wydziału w ocenie parametrycznej Jednostek,
  2. wspomaganie działań skierowanych na uzyskiwanie przez pracowników Wydziału tytułów i stopni naukowych,
  3. uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska,
  4. intensyfikacja działań zmierzających do zwiększenia liczby prac naukowych publikowanych w czasopismach wyróżnionych na liście JCR,
  5. doskonalenie systemu motywacyjnego dla najaktywniejszych pracowników i doktorantów Wydziału,
  6. zwiększenie liczby projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
  7. nawiązanie współpracy ze środowiskiem gospodarczym w celu pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe,
  8. intensyfikacja działań zmierzających do prowadzenia badań interdyscyplinarnych we współpracy z renomowanymi, krajowymi i zagranicznymi, ośrodkami badawczymi,
  9. zwiększenie zagranicznej wymiany doktorantów i pracowników naukowych,
  10. doskonalenie agrotechniki i technologii produkcji danego gatunku rośliny uprawnej powiązanej holistycznie z badaniami nad bioróżnorodnością flory i fauny,
  11. intensyfikacja współpracy naukowej pomiędzy jednostkami Wydziału, a w tym zachęcanie do prowadzenia interdyscyplinarnych badań w ramach prac doktorskich,
 2. w zakresie działalności dydaktycznej:
  1. systematyczne różnicowanie oferty dydaktycznej w zakresie specjalności na studiach II stopnia, nadążające za zmianami na rynku pracy,
  2. rozwijanie i poprawa systemu zdalnego, interaktywnego kształcenia na wszystkich poziomach,
  3. doskonalenie mechanizmów wiążących wewnętrzny system oceny jakości kształcenia z bodźcami motywującymi,
  4. rozszerzenie oferty kształcenia dla studentów zagranicznych,
  5. działania zmierzające do utworzenia systemu potwierdzania kompetencji uzyskanych poprzez edukację nieformalną i pozaformalną,
  6. aktywne działania na rzecz wczesnego rozpoznawania studentów o ponadprzeciętnych zdolnościach, połączone z umożliwieniem im realizacji indywidualnego programu studiów I i/lub II stopnia oraz zachętą do podejmowania studiów doktoranckich,
  7. rozwój i doskonalenie zasobów pomocy dydaktycznych,
 3. w zakresie infrastruktury:
  1. modernizacja laboratoriów badawczych (wyposażenie w nowoczesną aparaturę) i podjęcie działań zmierzających do uzyskania akredytacji,
  2. podwyższenie standardu rolniczych zakładów doświadczalnych na Swojcu i stacji badawczo-dydaktycznych w Samotworze i w Psarach,
  3. budowa Ośrodka Badawczego Technologii Produkcji Roślinnej,
  4. budowa Ośrodka Zaawansowanych Technologii Produkcji Ogrodniczej,
  5. budowa Centrum Diagnostyki Chorób Roślin,
  6. udział w budowie Centrum Biologii Stosowanej oraz Innowacyjnych Technologii Produkcji Żywności,
 4. w zakresie aktywności studenckiej:
  1. poprawienie poziomu aktywności naukowej studenckiego ruchu naukowego,
  2. doskonalenie mechanizmów współpracy Samorządu Studenckiego i władz Wydziału,
  3. zwiększenie zaangażowania studentów w działania promocyjne na rzecz Wydziału i Uczelni,
  4. zwiększenie aktywności studentów w ramach wymiany międzynarodowej np. Erasmus+,
  5. wspomaganie współpracy studentów z organizacjami pozarządowymi i artystami działającymi w przestrzeni miejskiej i poza nią,
 5. w zakresie kreowania wizerunku i umacniania pozycji Wydziału:
  1. aktywne współdziałanie z uczelnianym Biurem Informacji i Promocji w zakresie działań promujących Wydział,
  2. doskonalenie systemu identyfikacji wizualnej,
  3. udział w środowiskowych imprezach promocyjnych,
  4. rozwijanie działań zwiększających liczbę wydarzeń i imprez promujących Wydział,
  5. wzmocnienie działań Wydziału jako jednostki proekologicznej,
  6. uroczyste wyróżnianie najwartościowszych pracowników, doktorantów i studentów.

 

Program działań

Badania i rozwój kadry naukowej

Lp. zadania odpowiedzialny termin realizacji
1 Aktywne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na badania naukowe wszyscy pracownicy proces ciągły
2 Aktywizacja działań mających na celu zwiększenie liczby tytułów i stopni naukowych, również z dziedzin innych niż nauki rolnicze wszyscy pracownicy proces ciągły
3 Zwiększenie liczby prac publikowanych w renomowanych czasopismach naukowych z listy JCR wszyscy pracownicy proces ciągły
4 Wykorzystanie możliwości i potencjału akredytowanego laboratorium: Centrum Analiz Jakości Środowiska Dziekan,

Dyrektor INoGiOŚ

proces ciągły
5 Złożenie wniosku o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska Dziekan,

Dyrektor INoGiOŚ

2020

 

 

Działalność dydaktyczna

Lp. zadania odpowiedzialny termin realizacji
1 Powołanie studiów polsko-chińskich na kierunku Ogrodnictwo Dziekan,

Prodziekan

 A. Biesiada

 

2018
2 Powołanie kierunku studiów Ekonomia o profilu praktycznym Prodziekan W. Pusz,

Dyrektor INEiS

2017
3 Likwidacja najmniej atrakcyjnych kierunków studiów i utworzenie w to miejsce specjalności Prodziekani,

Komisje programowe

2018
4 Udoskonalanie programów studiów zgodnie z zasadami KRK i Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale wszyscy pracownicy proces ciągły
5 Podnoszenie wartości aplikacyjnych prac dyplomowych poprzez współpracę z przedsiębiorstwami z otoczenia zewnętrznego Prodziekani, dyrektorzy/kierownicy Jednostek,

promotorzy

proces ciągły
6 Zwiększenie roli indywidualnych ścieżek kształcenia i opieki nad studentami szczególnie uzdolnionymi prodziekani proces ciągły

 

Infrastruktura

Lp. zadania odpowiedzialny termin realizacji
1 Budowa Ośrodka Badawczego Technologii Produkcji Roślinnej na Swojcu Dziekan,

Dr hab. Bernard Gałka

2019
2 Budowa Ośrodka Zaawansowanych Technologii Produkcji Ogrodniczej w Psarach Dziekan,

prof. K. Adamczewska-Sowińska

2019
3 Budowa Centrum Diagnostyki Chorób Roślin Dziekan,

prof. E. Pląskowska

2019
4 Budowa Centrum Biologii Stosowanej oraz Innowacyjnych Technologii Produkcji Żywności Dziekan,

prof. A. Figiel

2019

 

 

Promocja i wzmacnianie wizerunku Wydziału

Lp. zadania odpowiedzialny termin realizacji
1 Opracowanie foldera promocyjnego Wydziału w języku polskim i w języku angielskim Dziekan,

prodziekani

2018
2 Stały monitoring wraz z aktualizacją strony internetowej Wydziału (łącznie z mediami społecznościowymi) Prodziekan W. Pusz,

Dr M. Czaplicka-Pędzich

proces ciągły
3 Rozwijanie kontaktów oraz współpracy z otoczeniem zewnętrznym na bazie Wydziałowej Rady Biznesu Kolegium dziekańskie,

Kierownicy Jednostek

proces ciągły
4 Uczestnictwo pracowników oraz studentów w imprezach promocyjnych organizowanych przez Uczelnię lub Wydział wszyscy pracownicy proces ciągły

 

 

Mierniki realizacji celów strategicznych

 • Liczba realizowanych projektów badawczych posiadających finansowanie ze źródeł zewnętrznych
 • Liczba uzyskanych stopni i tytułów naukowych
 • Liczba punktów uzyskanych za publikacje wyróżnione w JCR przypadająca na jednego pracownika naukowo-dydaktycznego
 • Liczba uprawnień do nadawania stopni naukowych
 • Liczba studentów zagranicznych
 • Liczba kierunków studiów i specjalności
 • Liczba prac dyplomowych wykonywanych na zlecenie otoczenia zewnętrznego Wydziału
 • Liczba studentów objętych indywidualną ścieżką kształcenia
 • Ilość i jakość zrealizowanych inwestycji infrastrukturalnych
 • Liczba zorganizowanych imprez promocyjnych

 

Środki na realizację celów

Fundusze na realizację badań naukowych będą pozyskiwane poprzez udział pracowników Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego w konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z programów badawczych Unii Europejskiej oraz z umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi. Częściowo działalność naukowa  finansowana jest z dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego (dotacja statutowa bazowa) oraz dotacja na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych pracowników naukowych (dotacja statutowa celowa). Środki finansowe na działalność dydaktyczną będą pochodziły z dotacji podstawowej MNiSW oraz ze środków pozyskiwanych przez Wydział. Planowane inwestycje będą zrealizowane ze środków własnych Uczelni oraz Urzędu Marszałkowskiego.