Ekologiczne i integrowane ogrodnictwo

Studia podyplomowe „Ekologiczne i integrowane ogrodnictwo”

Studia podyplomowe „Ekologiczne i integrowane ogrodnictwo” są organizowane przez Katedrę Ogrodnictwa na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym,

Zajęcia są prowadzone w Centrum  Dydaktyczno-Naukowym  (Wrocław, Plac Grunwaldzki 24 A) z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury i środków dydaktycznych a także w Stacjach Badawczo-Dydaktycznych Katedry Ogrodnictwa i w Ogrodzie Botanicznym UW.

 

Studia są kierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie chcących zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje we wskazanych obszarach. Słuchaczami mogą być między innymi: osoby nie związane zawodowo z ogrodnictwem (ale zainteresowane zdrowym trybem życia, małoobszarową produkcją ogrodniczą), nauczyciele zawodu (podniesienie kwalifikacji), producenci produktów ekologicznych (w tym regionalnych), osoby poszukujące drugiego zawodu albo osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień rolniczych (do zakupu ziemi, dopłat).

Celem  zasadniczym studiów jest zdobycie wiedzy z ekologicznej i integrowanej uprawy roślin warzywnych, sadowniczych i ozdobnych, uwzględniającej najnowsze technologie i systemy uprawy, oraz umiejętności prowadzenia nowoczesnych gospodarstw i firm ogrodniczych. Celem dodatkowym studiów jest szkolenie w zakresie produkcji ogrodniczej i przetwórstwa płodów ogrodniczych o charakterze prozdrowotnym i proekologicznym, a także bioróżnorodnego zagospodarowania terenów zieleni.

Organizacja zajęć

 • Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, w godz. 9.00  19.00.
 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Studia są uruchamiane dla grupy nie mniejszej niż 20 osób. 
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 
Czas trwania studiów: 2 semestry (październik 2018 – czerwiec 2019).

Studia podyplomowe kończą się egzaminem dyplomowym. Warunkiem dopuszczenia słuchacza do egzaminu jest uzyskanie liczby punktów ECTS określonej w programie studiów oraz uregulowanie pełnej odpłatności za studia. 
Egzamin końcowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana na wniosek kierownika studiów. W skład komisji wchodzą: przewodniczący komisji i dwóch nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na danych studiach podyplomowych. Przewodniczącego komisji, posiadającego przynajmniej stopień doktora, wybiera się spośród członków komisji. 
Przebieg egzaminu końcowego dokumentowany jest w protokole. Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kierownik studiów  – dr hab. Regina Dębicz prof. nadzw.

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Katedra Ogrodnictwa

Plac Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław

tel.: 71 320 17 21, mail: regina.debicz@upwr.edu.pl
Zastępcy Kierownika studiów: prof. dr hab. Katarzyna Adamczewska – Sowińska

katarzyna.adamczewska-sowinska@ upwr.edu.pl     Tel. 71 320 17 25

prof. dr hab. Anita Biesiada anita.biesiada@ upwr.edu.pl     Tel. 71 320 17 16

Organizator nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia. Noclegi można zamawiać w akademikach UPWr.
Program studiów obejmuje następujące przedmioty:     

Warzywnictwo

 • Podstawy uprawy warzyw
 • Systemy produkcji
 • Ekologiczne i integrowane technologie uprawy warzyw
 • Integrowana uprawa warzyw pod osłonami
 • Przechowalnictwo warzyw w uprawie ekologicznej i integrowanej
 • Towaroznawstwo

Sadownictwo

 • Szkółkarstwo
 • Ekologiczne i integrowane technologie uprawy roślin sadowniczych
 • Pomologia
 • Formowanie i cięcie drzew i krzewów owocowych.
 • Systemy produkcji
 • Zajęcia praktyczne w sadzie
 • Ekologiczna i integrowana  ochrona roślin sadowniczych
 • Mało znane gatunki roślin sadowniczych w uprawie ekologicznej

Rośliny ozdobne

 • Rośliny ozdobne uprawiane w gruncie – technologie uprawy i zastosowanie
 • Bioróżnorodność w ogrodzie i terenach zieleni
 • Podstawy dendrologii
 • Rośliny ozdobne w uprawie ekologicznej

Podstawy gleboznawstwa

Podstawy ochrony roślin ogrodniczych

Aspekty ekonomiczne w produkcji ogrodniczej

Przetwórstwo płodów ogrodniczych (elementy)

Seminarium dyplomowe

 

Liczba godzin do realizacji: 210

 

Słuchacze studiów otrzymują:

 • materiały dydaktyczne w postaci zwartej lub elektronicznej,
 • świadectwo  ukończenia studiów podyplomowych, po złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Trwa nabór na edycję 2018/2019

Kwalifikacja uczestników: o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 
Przy rekrutacji wymagana jest opłata rekrutacyjna 100 zł, (wchodząca w opłatę za studia)
Przyjmowanie zgłoszeń wyłącznie elektronicznie – po przesłaniu drogą e-mailową na adres: studiaekoogrodnictwo@gmail.com

 • jednego zdjęcia zgodnego z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dokumentów potwierdzających tożsamość (w terminie późniejszym do dyplomu)
 • kopii dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Po przeprowadzeniu rekrutacji podejmowana jest decyzja o:

 • przyjęciu na studia podyplomowe albo
 • odmowie przyjęcia na studia podyplomowe z podaniem powodu nieprzyjęcia.

Po zakwalifikowaniu uczestników – informacja o przyjęciu na studia podyplomowe zostanie przesłana indywidualnie drogą elektroniczną do końca września 2018r. Warunkiem przyjęcia na studia będzie złożenie następujących dokumentów:

 • kserokopia dowodu opłaty za 1 semestr studiów (przynajmniej pierwsza rata, 2200 zł)
 • umowa ze słuchaczami. 

Dokumenty, po zakwalifikowaniu na studia, prosimy dostarczyć na pierwsze spotkanie 
Wpłaty należy dokonać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: będzie podane najpóźniej w lipcu 2018 roku
koniecznie z dopiskiem: nr projektu: będzie uzupełnione ,  imię i nazwisko – studia podyplomowe Ekologiczne i integrowane ogrodnictwo”

 • Studia podyplomowe są studiami płatnymi, całkowity koszt wynosi4400,00 zł (cztery  tysiące sześćset zł 00/100) – 2400,00 zł za każdy semestr. Cena zawiera opłatę rekrutacyjną, opłatę za usługi edukacyjne, opłatę za egzamin dyplomowy  i wydanie świadectwa ukończenia studiów. Obowiązująca cena nie ulegnie zmianie w trakcie trwania studiów. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w  ratach – szczegółowe, końcowe daty wpłat określane są na bieżąco przez organizatora studiów. 
  W celu uzyskania dodatkowych informacji osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 71 320 17 21 lub 71 320 17 32 lub drogą elektroniczną, e-mail: studiaekoogrodnictwo@gmail.com

 osoba do kontaktów w sprawach organizacyjnych oraz rekrutacyjnych: dr hab. inż. Regina Dębicz