Ekologiczne i integrowane ogrodnictwo

Studia podyplomowe: „Ekologiczne i integrowane ogrodnictwo”

Studia podyplomowe „Ekologiczne i integrowane ogrodnictwo” są organizowane przez Katedrę Ogrodnictwa na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym. Zajęcia są prowadzone w Centrum  Dydaktyczno-Naukowym  (Wrocław, Plac Grunwaldzki 24 A) z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury i środków dydaktycznych a także w Stacjach Badawczo-Dydaktycznych Katedry Ogrodnictwa i w Ogrodzie Botanicznym UW.

Studia są kierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie, chcących zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje we wskazanych obszarach – wybranych systemach produkcji i jakości żywności. Słuchaczami mogą być: osoby nie związane zawodowo z ogrodnictwem (ale zainteresowane zdrowym trybem życia, małoobszarową produkcją ogrodniczą, uprawami lokalnymi), nauczyciele zawodu (podniesienie kwalifikacji zawodowych), producenci produktów ekologicznych (w tym regionalnych, o chronionej nazwie pochodzenia), osoby poszukujące drugiego zawodu albo osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień rolniczych (do zakupu ziemi, wnioskowania do KOWR).

Celem  zasadniczym studiów jest zdobycie wiedzy z ekologicznej i integrowanej uprawy roślin warzywnych, sadowniczych i ozdobnych (przeznaczonych do spożycia), uwzględniającej najnowsze technologie i systemy uprawy, oraz umiejętności prowadzenia nowoczesnych gospodarstw i firm ogrodniczych. Celem dodatkowym studiów jest szkolenie w zakresie produkcji ogrodniczej i przetwórstwa płodów ogrodniczych o charakterze prozdrowotnym i proekologicznym, a także bioróżnorodnego zagospodarowania terenów zieleni.

 

Organizacja zajęć

 

 • Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, w godz. od 9.00 do 19.00 (zgodnie z planem zajęć dla poszczególnych zjazdów)
 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Terminy zjazdów w roku 2018/2019:
 
27-28 października
17-18 listopada
1-2 grudnia
12-13 stycznia
26-27 stycznia
9-10 lutego
9-10 marca
13-14 kwietnia
11-12 maja
25-26 maja
15-16 czerwca
6-7 lipca

Studia są uruchamiane dla grupy nie mniejszej niż 20 osób, 
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
Czas trwania studiów: 2 semestry (październik 2018 – czerwiec/lipiec 2019).

 

Studia podyplomowe kończą się egzaminem dyplomowym. Warunkiem dopuszczenia słuchacza do egzaminu jest uzyskanie liczby punktów ECTS określonej w programie studiów oraz uregulowanie pełnej odpłatności za studia. 
Egzamin końcowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana na wniosek kierownika studiów. W skład komisji wchodzą: przewodniczący komisji i dwóch nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na danych studiach podyplomowych. Przewodniczącego komisji, posiadającego przynajmniej stopień doktora, wybiera się spośród członków komisji. 
Przebieg egzaminu końcowego dokumentowany jest w protokole. Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

 

Kierownik studiów  – dr hab. Regina Dębicz prof. nadzw.

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Katedra Ogrodnictwa

Plac Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław

tel.: 71 320 17 21, mail: regina.debicz@upwr.edu.pl
Zastępcy Kierownika studiów:
prof. dr hab. Katarzyna Adamczewska–Sowińska e-mail: katarzyna.adamczewska-sowinska@upwr.edu.pltel. 71 320 17 25

prof. dr hab. Anita Biesiada, e-mail: anita.biesiada@upwr.edu.pltel. 71 320 17 16

Organizator nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia.

Noclegi można zamawiać w akademikach UPWr – rezerwacja pod numerem: 71 320 51 46, (ceny 43,20 zł – 110,00 zł)

 

Na terenie kampusu Grunwaldzki działają 2 bary studencie. Obiady w cenie około 15,00-20,00 zł.

 
Program studiów obejmuje następujące przedmioty:     

 

Warzywnictwo

 • Podstawy uprawy warzyw,
 • Systemy produkcji,
 • Ekologiczne i integrowane technologie uprawy warzyw,
 • Integrowana uprawa warzyw pod osłonami,
 • Przechowalnictwo warzyw w uprawie ekologicznej i integrowanej,
 • Towaroznawstwo.

 

Sadownictwo

 • Szkółkarstwo,
 • Ekologiczne i integrowane technologie uprawy roślin sadowniczych,
 • Pomologia,
 • Formowanie i cięcie drzew i krzewów owocowych,
 • Systemy produkcji,
 • Zajęcia praktyczne w sadzie,
 • Ekologiczna i integrowana  ochrona roślin sadowniczych,
 • Mało znane gatunki roślin sadowniczych w uprawie ekologicznej.

Rośliny ozdobne

 • Rośliny ozdobne uprawiane w gruncie – technologie uprawy i zastosowanie,
 • Bioróżnorodność w ogrodzie i terenach zieleni,
 • Podstawy dendrologii,
 • Rośliny ozdobne w uprawie ekologicznej.

 

Podstawy gleboznawstwa

Podstawy ochrony roślin ogrodniczych

Aspekty ekonomiczne w produkcji ogrodniczej

Przetwórstwo płodów ogrodniczych (elementy)

Seminarium dyplomowe

 

Liczba godzin do realizacji: 210

 

Słuchacze studiów otrzymują:

 • materiały dydaktyczne w postaci zwartej lub elektronicznej,
 • świadectwo  ukończenia studiów podyplomowych, po złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.

 

Trwa nabór na edycję 2018/2019

 

Kwalifikacja uczestników: o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 
Przy rekrutacji wymagana jest opłata rekrutacyjna 100 zł, (wchodząca w opłatę za studia).
Przyjmowanie zgłoszeń wyłącznie elektronicznie – po przesłaniu drogą e-mailową na adres: studiaekoogrodnictwo@gmail.com

 • skanu wypełnionego kwestionariusza kandydata na studia podyplomowe
  pdf
 • skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skanu dowodu osobistego,
 • jednego zdjęcia zgodnego z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dokumentów potwierdzających tożsamość (w terminie późniejszym do dyplomu),
 • kopii dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

 

Po przeprowadzeniu rekrutacji podejmowana jest decyzja o:

 • przyjęciu na studia podyplomowe albo
 • odmowie przyjęcia na studia podyplomowe z podaniem powodu nieprzyjęcia.

Po zakwalifikowaniu uczestników – informacja o przyjęciu na studia podyplomowe zostanie przesłana indywidualnie drogą elektroniczną do końca września 2018 r. 

 

Warunkiem przyjęcia na studia będzie złożenie następujących dokumentów:

 • kserokopia dowodu opłaty za 1 semestr studiów (przynajmniej pierwsza rata – 2200 zł),
 • umowa ze słuchaczami. 

Dokumenty, po zakwalifikowaniu na studia, prosimy dostarczyć na pierwsze spotkanie 
Wpłaty należy dokonać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 koniecznie z dopiskiem: nr projektu: D080/0860/2018 studia podyplomowe IE Ogrodnictwo,  imię i nazwisko – studia podyplomowe 

 

Studia podyplomowe są studiami płatnymi, całkowity koszt wynosi 4400,00 zł (cztery  tysiące czterysta  zł 00/100) – 2200,00 zł za każdy semestr.

 

Cena zawiera opłatę rekrutacyjną, opłatę za usługi edukacyjne, opłatę za egzamin dyplomowy  i wydanie świadectwa ukończenia studiów.

 

Obowiązująca cena nie ulegnie zmianie w trakcie trwania studiów. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w  ratach – szczegółowe, końcowe daty wpłat określane są na bieżąco przez organizatora studiów. 

 
W celu uzyskania dodatkowych informacji osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 71 320 17 21 lub 502 205 710 lub drogą elektroniczną, e-mail: studiaekoogrodnictwo@gmail.com
Osobą do kontaktów w sprawach organizacyjnych oraz rekrutacyjnych:
dr hab. inż. Regina Dębicz 71 320 17 21, regina.debicz@upwr.edu.pl
dr inż. Marta Czaplicka, 502205710, marta.czaplicka-pedzich@upwr.edu.pl