Przedmioty do wyboru

Studia stacjonarne

Medycyna roślin 1 stopień, stacjonarne – przedmioty do wyboru na rok akademicki 2020-21

 

Studia I stopnia

Blok – finansowe wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich

Efekty ekonomiczne i konkurencyjność rolnictwa…-Berbeka Finansowanie dzialanosci w medycynie roslin Finansowe wsparcie rolnictwa w ramach WPR Pozyskiwanie funduszy… Szuk T. Sylabys blokowy – Finansowe wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich

Blok – Nauki przyrodnicze w ochronie roślin

Bioindykacja środowiska przyrodniczego Biologia roślin dziko rosnących Bioróżnorodność terenów zadarnionych Blok – Nauki przyrodnicze w ochronie roślin Elementy ekologii i ochrona przyrody Przystosowanie roślin do środowiska

Blok – Produkcja roślinna-sem.3

Ekologiczne znaczenie płodozmianów Hodowla odpornościowa… Kształtowanie agroekosystemów Optymalizacja żywienia roślin mikroelementami Sylabus Blokowy- Produkcja Rośl.inna Uprawa i wykorzystanie roślin energetycznych

Blok – Produkcja roślinna-sem.4

Diagnozowanie stanu roslin upraw polowych Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej Projektowanie i optymalizacja technologii upraw Sylabus Blokowy- Produkcja Rośl.inna uprawa wspolrzedna Zastosowanie metod informatycznych….

Blok – środowisko a zdrowotność roślin – 5

Biologia i ekologia rodzimych gatunków drzewiastych Fizjologia stresu Hodowla i użytkowanie lasu Sylabus blokowy – środowisko a zdrowotność roślin Środowiskowe aspekty produkcji ogrodniczej Wpływ gleby na zdrowotność roślin

Blok – środowisko a zdrowotność roślin -6

Fitoremediacja gleb zanieczyszczonych Mechanizmy odporności roślin na owady Podstawy toksykologii środowiska Sylabus blokowy – środowisko a zdrowotność roślin

Blok- ochrona roślin na terenach nierolniczych

Bioróżnorodność grzybów i bezkręgowców – Pląskowska i in. Diagnostyka i renowacja zbiorowisk roślinnych Metody badań roślinności oraz jej ochrony Metody diagnostyki i ochrony roślin ekosystemów wodnych i bagiennych Ochrona roślin drzewiatych na terenach zurbanizowanych Ochrona roślin zielnych na terenach zurbanizowanych Sylabus blokowy -ochrona roślin na terenach nierolniczych Zagrożenia lasów i ich ochrona

Studia II stopnia

 

Z zakresu metody w ochronie roślin

Nabywanie, stosowanie i obrót środków ochrony roślin Organiczne zanieczyszczenia gleb i roślin Substancje humusowe w środowisku-Jamroz Sylabus blokowy Metody i techniki w ochronie roślin MR MGR

Z zakresu postępu biologicznego

Postęp biologiczny roślin Postęp biologiczny w ochronie roślin Postęp biologiczny w ogrodnictwie Sylabus blokuowy Postęp biologiczny Wybrane zagadnienia prod nas__

Z zakresu zrównoważonego rozwoju

Kształtowanie krajobrazu – Szymura i in.2016 Sylabus blokowy Zrównoważony rozwój Zrównoważony rozwój i problemy środowiskowe Zrównoważony rozwój w ogrodnictwie-Adamczewska-Sowińska