PRAKTYKI STUDENCKIE – FAQ

 1. Gdzie znajdę informacje na temat zasad realizowania praktyk?

Wszystkie niezbędne informacje dla studentów rozpoczynających praktyki znajdują się na stronie Wydziału Przyrodniczo – Technologicznego, w zakładce Wydziałowe Biuro Praktyk.

Należy kliknąć w wybrany kierunek i rozwinąć właściwą zakładkę. Informacje dla studentów studiów magisterskich znajdują się na dole strony, pod zakładkami dla studiów I-go stopnia

 1. Jeśli moje pytanie jest nietypowe i na stronie nie ma na nie odpowiedzi, gdzie mogę się zgłosić?

Na stronie znajdują się odpowiedzi na większość pytań i zagadnień, które mogą się pojawić w trakcie realizacji praktyk. Jeśli jednak sytuacja jest nietypowa, można napisać e mail do Wydziałowego Biura Praktyk (emaile są na stronie) lub pojawić się osobiście w godzinach otwarcia Biura (godziny podane są na stronie).

Ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych (RODO) nie ma możliwości uzyskania odpowiedzi na temat studenta i jego spraw, drogą telefoniczną.

 1. Do kogo mam kierować pytania w sprawie praktyk?

Wszystkie pytania związane z miejscem praktyk (czy firma jest właściwa, czy można zmodyfikować program praktyk, czy mogę zdać egzamin później/wcześniej itp.) należy konsultować z Opiekunem Merytorycznym Praktyk. Pytania związane z dokumentacją należy kierować do WBP, przy czym WBP zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania, na które odpowiedzi znajdują się na stronie internetowej, w zakładce FAQ lub w regulaminach praktyk. Podczas spotkania informacyjnego pracownik WBP wskazuje gdzie znajdują się wszystkie potrzebne informacje i obowiązkiem studenta jest zapoznanie się z nimi i zastosowanie do wskazówek. Postępowanie zgodnie z wytycznymi usprawni proces odbywania praktyk i przyczyni się do zaoszczędzenia cennego czasu.

 1. Gdzie mam się zgłosić, jeśli chcę się upewnić, że wybrane przeze mnie miejsce praktyk jest właściwe?

 

Miejsce praktyk wybierane jest samodzielnie przez studenta. Profil wybranej instytucji powinien odpowiadać programowi praktyk. Programy praktyk są dostępne on line, do pobrania ze strony. Należy zapoznać się z programem i upewnić u pracodawcy czy zrealizuje wszystkie wymagane punkty. Jeśli jednak nadal istnieją jakieś wątpliwości, z pytaniem należy zgłosić się do OPIEKUNA PRAKTYK  dla danego kierunku, ewentualnie omówić sprawę z właściwym Prodziekanem.

 

 

 1. Byłem/am chory/a przez kilka tygodni i nie udało mi się na czas znaleźć miejsca praktyk. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

 

W sytuacji, gdy student z przyczyn losowych (długotrwała choroba, pobyt w szpitalu etc) nie zdołał znaleźć miejsca na praktykę, Wydziałowe Biuro Praktyk w porozumieniu z Opiekunem Praktyk może zaproponować miejsce odbywania praktyki (jeśli taka oferta znajduje się w WBP). Należy jednak pamiętać, że miejsce to może być oddalone od miejsca studiowania oraz miejsca zamieszkania studenta. Student będzie musiał liczyć się z koniecznością zapewnienia sobie warunków mieszkalnych z miejscu, gdzie zostanie skierowany. Jeśli jednak student znajdzie sam miejsce praktyki, może poprosić właściwego Prodziekana o zgodę na późniejsze złożenie dokumentów przedkładając właściwe podanie wraz z dokumentem poświadczającym przyczynę opóźnienia.

 1. Mam wypełnioną przez pracodawcę deklarację, ale nie dam rady przynieść jej w terminie do WBP. Czy mogę przesłać ją emailem?

Tak. Można przysłać skan deklaracji w kolorze na adres WBP. Proszę jednak pamiętać o zachowaniu WŁAŚCIWEJ KONSTRUKCJI EMAILA – wytyczne znajdują się w Kalendarzu studenta – przed napisaniem emaila należy się upewnić co do tytułu/stanowiska osoby, do której student pisze (Szanowny Panie Profesorze/Pani Profesor, Doktorze/ Pani Doktor, Dyrektorze etc), w korespondencji z pracownikami Uczelni nie należy używać zwrotów witam/pozdrawiam, które są uważane za niestosowne. Email powinien zawierać jasny, konkretny opis sprawy, podpis: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów i ew. załączniki.

Korespondencja z pracownikami Uczelni jest korespondencją formalną, dlatego należy zachować wyznaczone standardy.

Niewłaściwy zwrot i forma korespondencji może spowodować, że student nie uzyska odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną.

 

 

 1. Mam bardzo dobre miejsce praktyk, chcą mnie tam na dłużej niż zakłada program praktyk, czy mogę dostać skierowanie na dłużej?

 

Tak. Student ma prawo odbywać praktyki przez czas dłuższy niż zakłada program, praktyki nie mogą być jednak krótsze niż przewidziany czas dla właściwego kierunku. WBP może wystawić skierowanie na dłuższy termin, zgodnie z datami zawartymi w deklaracji, jednak należy pamiętać, że w tym przypadku trzeba udokumentować WSZYSTKIE dni, które wynikają ze skierowania i porozumienia (umowy). Dokumentowanie dni praktyk ma miejsce w dzienniczku praktyk i jest poświadczane podpisem pracodawcy.

 

 1. Firma, w której znalazłem/am praktyki nie chce podpisać porozumienia z Uczelnią, a chce zawrzeć ze mną umowę o pracę/zlecenie/dzieło. Czy taka umowa będzie zaakceptowana przez Uczelnię?

Aby praktyki mogły być zrealizowane, musi być zawarte porozumienie trójstronne pomiędzy studentem, pracodawcą i Uczelnią. Jeśli firma proponuje umowę o pracę/zlecenie należy napisać podanie skierowane do właściwego Prodziekana o zgodę na realizację praktyki na podstawie ww. umowy (dołączyć kopię umowy do podania). Na podaniu należy uzyskać zgodę i podpis Opiekuna praktyk oraz Prodziekana. Następnie podanie należy przynieść do WBP.

 1. Firma, w której znalazłem/am praktyki chce podpisać porozumienie, ale ma własny wzór dokumentu. Czy mogę dostarczyć inną umowę?

Tak. Warunkiem zaakceptowania przez Uczelnię takiej umowy jest zawarcie w niej paragrafów, które znajdują się w uczelnianym porozumieniu. Wzory dokumentów można wyszukać na stronie UPWr.

 1. Mam ubezpieczenie NNW u rodziców w pracy. Czy mogę je wykorzystać na praktykę?

Tak. Jeśli student jest ubezpieczony w zakładzie pracy rodziców takie ubezpieczenie może być uznane przez WBP, jednak tylko i wyłącznie pod warunkiem, że jest już opłacone na czas trwania praktyk, a więc ubezpieczenia, gdzie składki odprowadzane są co miesiąc nie będą uznane, chyba, że zostaną nadpłacone do miesiąca, w którym realizowane są praktyki ( w porozumienie wpisywany jest nr polisy – polisa w dniu wystawienia porozumienia musi być opłacona i aktywna).

 1. Mam własne ubezpieczenie NNW (AZS, Euro 26, prywatna polisa). Czy będzie ono wystarczające do odbycia praktyk?

Tak. Jeśli student posiada ubezpieczenie NNW na czas trwania praktyk wystarczy, że przyniesie dokument potwierdzający zakres ubezpieczenia (nie wystarczy sama karta, należy okazać potwierdzenie, że ubezpieczenie zawiera pakiet NNW).

 1. Jestem studentem z zagranicy i mam ubezpieczenie zagraniczne. Czy mogę je wykorzystać na praktykach?

Nie. Ubezpieczenia zagraniczne są zwykle ubezpieczeniami podróżnymi, a ich zakres nie obejmuje NNW. W regulaminach praktyk jest wyraźnie zaznaczone, że ubezpieczenie musi obejmować następstwa nieszczęśliwych wypadków. Wyjątkiem może być ubezpieczenie, przetłumaczone na język polski lub w języku angielskim, do którego dołączona jest adnotacja/polisa/załącznik z zakresem ubezpieczenia i jest tam WYRAŹNIE napisane, że ubezpieczenie takie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków.

 1. Nie ubezpieczyłem/am się w Uczelni. Czy mogę się jeszcze gdzieś ubezpieczyć?

Tak. Można się ubezpieczyć poza Uczelnią w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym na dowolną kwotę. Należy tylko pamiętać, aby pakiet zawierał ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Wystarczy się ubezpieczyć na czas trwania praktyk (np. na jeden miesiąc).

 1. Mam nieaktualne badania lekarskie. Gdzie mogę je zrobić?

Jeśli student ma nieaktualne badania lekarskie otrzymuje skierowanie z WBP. Skierowanie jest ważne 1 miesiąc (w niektórych przychodniach 3 miesiące). Badania można zrealizować w dowolnej przychodni w dowolnym mieście. Wyniki należy przynieść do Dziekanatu (oryginał) i WBP (kserokopia).

 1. Jestem na II roku, a praktyki mam na III roku. Czy mogę odbyć część praktyk wcześniej?

Tak. Istnieje możliwość realizacji praktyk awansem (w uzasadnionych przypadkach). W tym celu należy napisać podanie i złożyć je u właściwego Prodziekana. Po uzyskaniu zgody, podanie należy przynieść do WBP. Następnie postępować zgodnie z procedurami przewidzianymi dla kierunku i roku, którego dotyczą praktyki.

 1. Jestem studentem studiów niestacjonarnych. Pracuję. Jak mam dostarczyć i odebrać dokumenty?

WBP jest nieczynne w weekendy. Można jednak zadzwonić wcześniej i poprosić o zostawienie dokumentów w Dziekanacie i tam je odebrać. Również w Dziekanacie – w terminach zjazdów, gdy jest czynny, można pozostawiać dokumenty. Proszę jednak pamiętać, aby podpisać dokumenty i pozostawić notatkę, że są one przeznaczone dla WBP.

 1. Nie odebrałem dokumentów (skierowania, porozumienia) przed praktykami. Co mam zrobić?

Każdy student, studiów I i II stopnia MA OBOWIĄZEK ODEBRAĆ PRZED PRAKTYKAMI SKIEROWANIE I POROZUMIENIE W SPRAWIE PRAKTYK. Studentowi nie wolno udać się do miejsca praktyk bez ww. dokumentów, praktyka bez odebrania dokumentów w WBP i podpisania się na liście odbioru jest NIEWAŻNA. Student zawsze musi dopilnować terminów rozpoczęcia praktyk i zgłaszać się po dokumenty odpowiednio wcześniej.

WBP ma prawo i obowiązek odwołać z praktyk studenta, który nie dopełnił formalności.

 1. Jestem na studiach niestacjonarnych magisterskich. Pracuję. W jakich terminach mam zrealizować praktykę?

Student, zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, ma obowiązek zrealizować przedmioty przewidziane programem studiów. Praktyki magisterskie przewidziane są do realizacji w ciągu semestru. Terminy i zakres prac ustalane są pomiędzy studentem, a promotorem pracy mgr. Praktykę można rozłożyć w czasie – obowiązkiem jest jednak zrealizowanie wszystkich wyznaczonych w regulaminie dni.

 1. Do kiedy mam złożyć deklarację, ubezpieczenie i wyniki badań lekarskich przed praktykami?

Terminy składania dokumentów wyznacza WYDZIAŁOWE BIURO PRAKTYK. Terminy te są bezdyskusyjne i nieprzekraczalne. Są one podawane podczas obowiązkowych spotkań informacyjnych przed praktykami, a następnie umieszczane na stronie internetowej WBP.

 1. Byłem/am chory/a i nie uczestniczyłem/am w spotkaniu informacyjnym. Skąd mogę uzyskać potrzebne informacje?

Jeśli student nie uczestniczył w spotkaniu informacyjnym ( choroba/szpital/wydarzenie losowe) powinien samodzielnie uzyskać potrzebne mu informacje od kolegów z roku lub ze strony internetowej. Wiadomości WBP ważne dla studentów przekazywane w różny sposób: poprzez stronę Facebook Wydziału Przyrodniczo–Technologicznego  https://www.facebook.com/WPTUPWr/, na stronie Wydziału we właściwej zakładce http://www.wpt.upwr.edu.pl/?page_id=101#zarzadzanie-inzynieria-produkcji oraz poprzez Starostów roku, którzy powinni na bieżąco kontaktować się w ważnych sprawach z WBP.

Strona internetowa zawiera wszystkie niezbędne informacje, aby zrealizować praktyki zgodnie z regulaminem. Aby proces przebiegał sprawnie, należy się stosować do przedstawionych instrukcji.

 

 1. Działam w organizacji/kole naukowym/wolontariacie, gdzie wykonuję obowiązki spełniające zagadnienia programu praktyk. Czy mogę być z tych praktyk zwolniony/a?

Tak. Jeśli student prowadzi działalność, gdzie wykonuje zadania pokrywające się z programem praktyk i może przedłożyć właściwe dokumenty potwierdzające zakres wykonywanych obowiązków może zostać zwolniony z praktyk. Nie jest jednak zwolniony z egzaminu – egzamin każdy student musi zdać obowiązkowo. Aby zostać zwolnionym z praktyk należy napisać podanie skierowane do właściwego Prodziekana, opisać sprawę i podstawy do zwolnienia, załączyć dokumenty potwierdzające działalność ( w przypadku osób starających się o zwolnienie z praktyk, ze względu na posiadanie własnego/rodzinnego gospodarstwa potrzebne jest potwierdzenie wielkości gospodarstwa i rodzaju prowadzonej działalności – szczegóły w regulaminach). Z podaniem należy:

 1. Udać się do Opiekuna Praktyk po zgodę i podpis na podaniu
 2. Udać się do właściwego Prodziekana po zgodę i podpis
 3. Podanie z załącznikami i podpisami należy przynieść do WBP.

Ostateczną decyzję o zwolnieniu studenta z konieczności odbywania praktyk podejmuje właściwy Prodziekan.

 

 1. Znam świetną firmę/gospodarstwo/instytucję za granicą. Czy mogę tam realizować praktykę?

Tak. Student może zrealizować praktykę zagranicą. Jednak procedura kompletowania dokumentów jest dłuższa, dlatego fakt ten należy zgłosić w WBP odpowiednio wcześniej (najlepiej ok 3 miesięcy przez wyjazdem). Najpierw należy napisać podanie do właściwego Prodziekana o zgodę na praktykę zagranicą. Przed przekazaniem podania Prodziekanowi należy uzyskać zgodę Opiekuna Praktyk (wystarczy podpis na podaniu, że Opiekun wyraża zgodę). Podanie ze zgodą Opiekuna i Prodziekana oraz resztę potrzebnych dokumentów należy złożyć w WBP.

 1. Zgubiłem/am dzienniczek praktyk. Co mam zrobić?

Dziennik praktyk dla przedmiotu praktyka jest najważniejszym dokumentem i należy go pilnować tak jak indeksu. Student otrzymuje jeden dziennik na całe studia i zapisuje w nim wszystkie praktyki, jakie odbywa. Dziennik jest własnością studenta  i dla każdego studenta przewidziany jest jeden egzemplarz.  W przypadku zgubienia należy dziennik odtworzyć (np. w zeszycie ) i uzyskać wszystkie wpisy tak, aby móc przystąpić do egzaminu.

 1. Zapisałem/am się na egzamin z praktyk, ale z uzasadnionych powodów muszę zmienić termin. Jak mam to zrobić?

Po zapisaniu się na listę egzaminacyjną nie ma możliwości zmiany terminu w WBP, ponieważ lista trafia do Opiekuna Merytorycznego Praktyk. Jeśli student chce zmienić termin musi osobiście skontaktować się z Opiekunem i ustalić z nim dogodny termin na zdanie egzaminu. Należy pamiętać, że wszystkie egzaminy muszą być zaliczone w sesji, a więc przed upływem terminu wpisywania ocen w systemie Usos.

 

 

 1. Zgubiłem/ am, pracodawca zgubił moje skierowanie na praktykę. Co robić?

Obowiązkiem studenta jest pilnowanie dokumentów od pierwszego do ostatniego dnia praktyki. Skierowanie jest wydawane w jednym egzemplarzu i WBP nie posiada jego kopii, nie ma więc możliwości odtworzenia skierowania. Skierowanie i jedna kopia porozumienia są dokumentami DLA PRACODAWCY i te dokumenty student zawsze zostawia w miejscu praktyk. Zgubienie tych dokumentów należy więc zgłosić u pracodawcy.

 

 

 

 1. Zgubiłem/am dokument zaliczenia praktyk. Co robić?

 

Dokument zaliczenia praktyk jest podstawowym dokumentem, który pozwala na przystąpienie do egzaminu. Należy go pilnować i nie dopuścić do zgubienia lub zniszczenia. Jednak w przypadku, gdyby dokument się zagubił należy zgłosić się do WBP po czysty egzemplarz i jeszcze raz udać się do pracodawcy celem odtworzenia treści dokumentu.

 

 

 

 

 

 1. Nie działa mój uczelniany email. Co zrobić?

W związku z tym, że w życie weszły nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO) porozumienia w sprawie praktyk będą wysyłane TYLKO I WYŁACZNIE NA EMAIL UCZELNIANY STUDENTA. Każdy student naszej Uczelni posiada taki email i należy się do niego zalogować. Jeśli ktoś nie pamięta hasła lub ma problemy z zalogowaniem należy się zgłosić do CSK (Centrum Sieci Komputerowych). Pracownicy CSK odblokują dostęp do emaila.

 1. Jestem chory/a. Czy ktoś w moim imieniu może przynieść za mnie dokumenty?

Tak. Przynieść dokumenty może każda wyznaczona przez studenta osoba. Student powinien pamiętać, że w takim przypadku jest on odpowiedzialny za przekazane osobie trzeciej dokumenty.

 1. Jestem chory/a. Czy ktoś może odebrać za mnie dokumenty?

Nie. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych dokumentów nie można wydawać innej osobie, chyba, że osoba ta posiada upoważnienie notarialne. W niektórych, uzasadnionych przypadkach dokumenty mogą zostać wysłane na adres studenta za potwierdzeniem odbioru.

Tak więc po dokumenty zgłaszamy się zawsze osobiście.

 1. Zaliczyłem/am egzamin. Czy ktoś może przynieść zaliczenie za mnie?

Tak. Podobnie jak z innymi dokumentami, osoba trzecia może przynieść dokumenty studenta.

 1. Wyjechałem/am za granicę/na wakacje/ do pracy. Nie zdążę wrócić na egzamin. Co mam zrobić?

Wszystkie egzaminy muszą być zaliczone w sesji, również ten z praktyk. Egzaminy są wyznaczane przez WBP w porozumieniu z Opiekunem praktyk, który przeprowadza egzamin. Terminy egzaminów są podawane Starostom roku, którzy mają obowiązek przekazać informację koleżankom i kolegom z roku. Informacje o egzaminach będą również dostępne na profilu FB Wydziału P-T.

Niezdanie egzaminu w sesji spowoduje konsekwencje wynikające z regulaminu studiów (czyli powtarzanie przedmiotu). Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się na egzamin z prowadzącym, jednak musi się on odbyć przed zamknięciem systemu USOS na wpisywanie ocen.

 1. Jestem studentem z zagranicy. Chcę robić praktyki w swoim kraju. Czy jest taka możliwość?

Tak. Student z zagranicy może robić praktyki w swoim kraju. Procedura jest taka sama jak w przypadku praktyk zagranicznych. Miejsce praktyk należy skonsultować z Opiekunem Praktyk i uzyskać zgodę Prodziekana na praktykę zagranicą (czyli złożyć odpowiednie podanie).

 

 

 1. W trakcie praktyk zachorowałem/am i nieobecność wyniosła powyżej 5 dni. Co mam zrobić?

W zależności od kierunku studiów, regulamin przewiduje, że student może mieć 2 lub 3 dni nieobecności na praktykach, jeśli ta nieobecność jest usprawiedliwiona. Dłuższa nieobecność musi zostać odpracowana w uzgodnieniu z WBP i pracodawcą.

 1. Jestem na studiach magisterskich. Praktykę realizuję w Uczelni. Czy muszę składać deklarację?

Tak. Deklarację należy złożyć zawsze – zamiast pracodawcy student wpisuje nazwę katedry/zakładu/instytutu, w którym będzie tę praktykę realizował, a w miejscu osoby odpowiedzialnej za studenta powinien się wpisać Promotor pracy mgr lub osoba z miejsca praktyki, która będzie się praktykantem opiekowała. W przypadku praktyki w Uczelni student jedynie nie otrzymuje porozumienia, musi jednak odebrać skierowanie przed rozpoczęciem praktyk.

 

 

 1. Jestem na studiach magisterskich i skończyłem praktyki. Jak mam wypełnić kartę zaliczenia?

Instrukcja wypełniania karty:

Wyszczególnienie Data Podpis opiekuna
Potwierdzenie spotkania z opiekunem pracy dyplomowej i ustalenie terminu i miejsca jej realizacji oraz zakresu prac podczas jej odbywania Data spotkania z promotorem i ustalenia szczegółów Podpis promotora pracy mgr
Potwierdzenie przez opiekuna pracy dyplomowej terminu i miejsca praktyki oraz zakresu realizacji prac W tym miejscu należy wpisać daty od kiedy do kiedy dokładnie była realizowana praktyka, szczególnie w przypadku osób starających się o stypendium Podpis promotora pracy mgr
Uwagi opiekuna

W tym miejscu opiekun pracy magisterskiej (promotor) lub pracodawca, jeśli praktyka jest poza uczelnią, może wpisać swoje uwagi i zaproponować ocenę na zaliczenie.

  Podpis promotora pracy mgr
Zaliczenie praktyki dyplomowej przez opiekuna merytorycznego praktyki   W tym miejscu podpisuje się Opiekun praktyk! Każdy kierunek ma wyznaczonego Opiekuna i to Opiekun praktyk wpisuje oceny z zaliczenia do systemu Usos. Tu należy też wpisać ocenę z zaliczenia.

 

 

Tak wypełnioną kartę zaliczenia należy dostarczyć do Wydziałowego Biura Praktyk.

 

 1. Jestem po praktykach magisterskich. Co oprócz karty zaliczenia muszę dostarczyć do WBP?

Tylko kartę. Wszystkie sprawozdania są dla Opiekuna Merytorycznego Praktyk lub Promotora.

 1. Do kiedy trzeba dostarczyć dokumenty zaliczenia praktyki, ankiety i karty zaliczenia?

Wszystkie dokumenty dotyczące zaliczenia praktyk należy dostarczyć do WBP po uzyskaniu zaliczenia u egzaminatora i uzyskaniu wpisu z oceną na dokumencie zaliczenia lub karcie zaliczenia. Komplet dokumentów należy przynieść do WBP ( może je przynieść również osoba trzecia) nie później niż do dnia zakończenia semestru (czyli 30 września).

 1. W miejscu, gdzie odbywam praktykę pracodawca nie realizuje programu/są złe warunki pracy etc. Co mam zrobić?

Wszelkie nieprawidłowości w miejscu praktyk w pierwszej kolejności zgłaszamy do Opiekuna Merytorycznego Praktyk. Jeśli sytuacja będzie wymagała dalszych działań wtedy sprawa przekazywana jest do konsultacji do WBP oraz do właściwego Prodziekana.

 

 1. W trakcie praktyk dostałem/am propozycję pracy za granicą i nie dokończyłem/am ich. Co mam zrobić?

Praktyki są przedmiotem jak każdy inny i mają przypisaną odpowiednią liczbę punktów ECTS. Niezaliczenie praktyk oznacza konieczność powtarzania przedmiotu. W tym celu należy zgłosić się do Dziekanatu i ustalić dalsze procedury związane z powtarzaniem.

 

 1. Czy mogę dostać stypendium za praktyki w wakacje?

Tak. Zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej (dostępny na stronie oraz w Dziale Spraw Studenckich) student może otrzymać dodatkowe stypendium za czas praktyk. Aby uzyskać takie stypendium, należy pobrać wzór podania ze strony UPWr, przyjść do WBP z zaliczeniem praktyk i podaniem w celu POTWIERDZENIA ZREALIZOWANIA PRAKTYKI, a następnie zanieść podanie do Dziekanatu lub DOS, w zależności od rodzaju stypendium
(socjalne czy rektorskie).

 1. Czy robiąc praktyki awansem mogę dostać dodatkowe stypendium za wakacje?

Nie. Stypendium przysługuje tylko osobom, które realizują praktykę zgodnie z programem studiów.

 

 

 1. Gdzie mam złożyć podanie o dodatkowe stypendium?

Podania o stypendia (również o dodatkowe stypendium za praktyki wakacyjne) należy złożyć w Dziekanacie (socjalne) lub DOS (rektorskie).

Podań NIE SKŁADAMY w WBP! Do Wydziałowego Biura Praktyk należy przyjść tylko po potwierdzenie zrealizowania praktyki. W tym celu należy przynieść podanie o stypendium i dokument/kartę zaliczenia praktyki. Nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia na podaniu bez dokumentu z zaliczeniem praktyk. Studenci studiów magisterskich, którzy mają praktykę semestralną, a chcą uzyskać dodatkowe stypendium, muszą mieć na karcie zaliczenia wypisany dokładny termin realizacji praktyki ( np. 2-7.06 i 4-15.07, lub 1-30.08. lub 1.06, 13-17.06, 11-28.09 etc. – czyli wypisane konkretne dni).

 1. Czy ankiety z oceną miejsca praktyk i oceną praktykanta są obowiązkowe?

Tak. Wypełnienie ankiet jest częścią zaliczenia przedmiotu. Ankietę oceniającą miejsce praktyk należy przynieść do WBP, natomiast ankietę z oceną praktykanta należy zabrać na egzamin i okazać egzaminatorowi.

 1. Czy istnieje możliwość realizowania praktyki na innej uczelni?

Tak. Jeśli inna uczelnia dysponuje zapleczem naukowym, które pozwoli na zrealizowanie wszystkich elementów programu praktyk to taka praktyka jak najbardziej jest możliwa. Należy wtedy złożyć deklarację i podpisać porozumienie tak samo jak z pracodawcą.

 1. Skończyłem/am już studia/praktyki i potrzebuję zaświadczenie z miejscami praktyk np. do złożenia w ARiMR. Czy otrzymam takie zaświadczenie z WBP?

Tak. Wystarczy odpowiednio wcześniej zgłosić się do WBP i takie zaświadczenie, potwierdzające miejsca i terminy praktyk, można uzyskać. W przypadku, gdy WBP będzie nieczynne zaświadczenie można również uzyskać w Dziekanacie, ponieważ wszystkie dokumenty dotyczące przebiegu praktyk znajdują się w teczce studenta.

 

 1. Mam praktykę w gospodarstwie rolnym. Czy gospodarz musi przeprowadzić mi szkolenie z zakresu BHP?

Tak. Przeszkolenie praktykanta z zakresu BHP jest obowiązkowe dla pracodawcy i wynika z przepisów prawa pracy. Potwierdzenie przeszkolenia z BHP trzeba odnotować w dzienniczku praktyk wraz z podpisem/pieczątką pracodawcy. Jeśli w gospodarstwie nie ma wyznaczonej osoby do przeszkolenia z zakresu BHP, takie szkolenie może przeprowadzić sam gospodarz.

 

 1. Skończyłem/am praktyki. Co mam zrobić z dzienniczkiem praktyk?

Dzienniczek praktyk jest własnością studenta. Dzienniczka nie oddajemy ani opiekunowi praktyk, ani do WBP. Należy go zachować dla siebie jako dokument potwierdzający zrealizowanie praktyk.

 1. Studiuję na dwóch kierunkach. W tym roku muszę na obu zrealizować praktyki. Niestety nie zdążę wszystkiego zrobić w regulaminowym czasie. Czy mogę wydłużyć czas praktyk na wrzesień?

Tak. W uzasadnionych przypadkach Prodziekan może wydać zgodę na przedłużenie terminu praktyk na wrzesień, jednakże praktyki muszą zakończyć się przed końcem sesji. Należy też brać pod uwagę czas na zaliczenie egzaminu z praktyk. Aby uzyskać taką zgodę trzeba napisać podanie do właściwego Prodziekana i uzyskać zgodę i podpis.

 1. W firmie, w której mam praktykę zmienił się dyrektor, a na porozumieniu jest wpisany poprzedni. Czy mogę samodzielnie poprawić osobę na porozumieniu?

Tak. Jeśli zmienia się osoba zarządzająca w firmie nie ma potrzeby wystawiania nowego porozumienia, jeśli wcześniej zostało już ono podpisane przez pracodawcę. Można ręcznie wpisać właściwą osobę na obu egzemplarzach (jeden dla pracodawcy, jeden dla WBP), należy tylko pamiętać o parafce pracodawcy i ew. pieczątce.

 1. W połowie praktyk mój pracodawca zamknął firmę/wydarzył się wypadek/odmówiono mi dalszych praktyk etc. Czy mogę zmienić miejsce na nowe?

Tak. Jeśli sytuacja wymaga zmiany miejsca praktyk taka możliwość istnieje. W tym celu należy zgłosić się do WBP i złożyć ponownie dokumenty z nowym miejscem praktyk. Należy też pamiętać, aby praktyki zakończyły się w regulaminowym czasie, jeśli ten termin zostanie przekroczony wymagane jest złożenie podania o zgodę na przedłużenie terminu praktyk i uzyskanie zgody i podpisu właściwego Prodziekana.

 1. Gdzie znajdę informacje kto jest Opiekunem Merytorycznym na moim kierunku?

Lista Opiekunów Merytorycznych dla wszystkich kierunków znajduje się na stronie WBP w zakładce OPIEKUNOWIE PRAKTYK.

 1. Jak wypełnić dzienniczek praktyk?

Dzienniczek praktyk należy wypełniać zgodnie z instrukcją (plik .jpg) lub poleceniami Opiekuna praktyk.