Rada Wydziału

Materiały na posiedzenia Rady Wydziału

Zapraszamy do nowego systemu obsługi Rady Wydziału dostępnego pod adresem http://www.wpt.up.wroc.pl/rada_wydzialu

 Protokoły

Protokoły są udostępniane na wniosek zainteresowanej osoby

 Uchwały

2019

2019-01 Uchwała w sprawie wszczęcia postępowania dot. zatrudnienia na stanowisko prof. zw. w INOGiOŚ – prof. dr hab. Cezary Kabała2019-02 Uchwała dot.zatrudnienia na stanowisko prof. nadzw. w INOGiOŚ – dr hab. B. Łabaz2019-03 Uchwała w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego -mgr inż. M.Łobczowski2019-04 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania WKSZJK2019-05 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za 2018 rok2019-06 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie do nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu2019-07 Uchwała w sprawie nadania dr. inż. Danielowi Pruchniewiczowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia2019-08 Uchwała w sprawie nadania dr inż. Katarzynie Pentoś stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza2019-09 Uchwała w sprawie opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Cezarego Kabały na stanowisko profesora zwyczajnego2019-010 Uchwała w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra Sobkowicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Agroekologii i Produkcji Roślinnej2019-011 Uchwała w sprawie zatrudnienia dr inż. Sylwii Stegenty na stanowisko adiunkta w Instytucie Inżynierii Rolniczej2019-012 Uchwała w sprawie zatrudnienia dr Pauliny Strugały na stanowisko adiunkta w Katedrze Fizyki i Biofizyki2019-013 Uchwała w sprawie zatrudnienia dr Marty Preisner na stanowisko adiunkta Katedrze, Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa2019-014 Uchwała w sprawie nadania mgr inż. Iwonie Kwiecińskiej stopnia doktora w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo2019-015 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu dokt. w obszarze nauk rolniczych leśnych i weterynaryjnych, w dziedz. nauk roln. w dyscypl. agronomia i wyzn. promotora w przew. dokt. mgr inż.2019-016 Uchwała w sprawie wszczęcia przew. dokt. w obszarze nauk rolniczych leśnych i weterynaryjnych, w dziedzinie nauk roln. w dyscypl. agron. i wyzn. promotora w przew. doktorskim mgr. inż.2019-017 Uchwała w sprawie wszczęcia przew. dokt. w obszarze nauk roln. leśnych i weterynaryjnych, w dziedz. nauk roln. w dyscypl. agron. i wyzn. promotora w przew. dokt. mgr. inż.2019-018 Uchwała w sprawie wszczęcia przew. dokt. w obsz. nauk roln. leśnych i weterynaryjnych, w dziedz. nauk roln. w dysc. ogrodnictwo i wyzn. promotora w przew. dokt. mgr inż2019-019 Uchwała w sprawie limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 201920202019-020 Uchwała w sprawie przyporządkowania kierunków studiów do dyscyplin2019-021 Uchwała w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania projektów uchwał w postepowaniu o nadanie tytułu naukowego proferora2019-022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyzanczenie członków komisji habilitacyjnej2019-023 Uchwała w sprawie wszczecia postępowania dotyczącego zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego, wyznaczenie re cenzenta2019-024 Uchwała w sprawie wyzanczena recenzentów, powołania komisji doktorskiej, ustalenia egzaminów doktorskich, powołania komisji do przeprowadzena egzaminów mgr inż. Annie Pawlikowskiej2019-025 Uchwała w sprawie powołanbia dr inż. Jarosława Waroszewskiego na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Aleksandry Loby2019-026 Uchwała w sprawie powołania dr. Kamila Najberka na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzynie Patejuk2019-027 Uchwała w sprawie zmiany składu Komisji Programowej ds. kierunku Medycyna Roślin2019-028 Uchwała w sprawie likwidacji specjalności agroturystyka na studiach II-go stopnia kierunku Rolnictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne)2019-0029 Uchwała w sprawie powołania promotora oraz recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa – prof. dr. hab. A. Mockowi2019-0030 Uchwała w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora – dr hab. A. Bogacz, prof. nadzw.2019-0031 Uchwała w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów – dr hab. A. Bogacz, prof. nadzw.2019-0032 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisku prof. zw. – K. Wolski2019-0033 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie agronomia- mgr inż. L. Gersztyn2019-0034 Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji doktorskiej, ustalenia egzaminów doktorskich – mgr inż. K. ŁuczakSKM_C224e190524121912019-0035 Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji doktorskiej, ustalenia egzaminów doktorskich – mgr inż. M. Markowicz2019-0036 Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji doktorskiej, ustalenia egzaminów doktorskich – mgr inż. P.Zarzycki2019-0037 Uchwała w prawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji doktorskiej, ustalenia egzaminów doktorskich – mgr inż. K. DereńSKM_C224e190524122002019-0038 Uchwała w w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, dyscyplina agronomia- mgr inż. Anna Dopierała2019-0039 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, dyscyplina agronomia- mgr inż. Marta Jurga2019-0040 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, dyscyplina agronomia- mgr inż. Agnieszka Łącka2019-0041 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, dyscyplina agronomia- mgr inż. Agata Piechocka2019-0042 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, dyscyplinainżynieria rolnicza – mgr inż. R. Fedorczuk2019-0043 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, dyscyplina inżynieria rolnicza – mgr inż. Ł. Gil2019-0044 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, dyscyplina inżynieria rolnicza – mgr inż. Joanna Majerska2019-0045 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, dyscyplinainżynieria rolnicza – mgr inż. Klaudia Masztalerz2019-0046 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, dyscyplina ogrodnictwo – mgr inż. Katarzyna Blitek2019-0047 Uchwała w sprawie zatwierdzenia przedmiotów do wyboru w roku akad. 2019-2020 na kierunkach studiów WP-T2019-0048 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych dla Jednostek Wydziału na rok 20192019-0049 Uchwała w sprawie przyporządkowania kierunków studiów do dyscyplin2019-0050 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalnosci SKN w roku akad. 2017_20182019-0051 Uchwała w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postepowaniu o nadanie dr hab. A.Bogaczowi, prof. nadzw. tyt. naukowego prof. nauk roln. zm. uchwały nr 3120192019-0052 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, wyznaczenie członków komisji hab. – dr inż. K. Nowosad2019-0053 Uchwała w sprawie wszczęcia postępowania dot. zatrudnienia na stanowisko prof. zw. w KFiB – prof. dr hab. Janina Gabrielska, wyznaczenie recenzenta2019-0054 Uchwała w sprawie wszczęcia postępowania dot. zatrudnienia na stanowisko prof. zw. w IIR – prof. dr hab. Adam Figiel, wyznaczenie recenzenta2019-0055 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisko prof. nadzw. w KFiB – dr hab. D. Bonarska- Kujawa2019-0056 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisko prof. nadzw. w KFiB – dr hab. H. Pruchnik2019-0057 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisko prof. nadzw. w KO – dr hab. M.Licznar – Małańczuk2019-0058 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisko prof. nadzw. w KO – dr hab. P. Bąbelewski2019-0059 Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji doktorskiej, ustalenia egzaminów doktorskich – mgr inż. K. Dereń. Zmiana uchwały nr 372019 z dn. 16.04.2019 r.2019-0060 Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji doktorskiej, ustalenia egzaminów doktorskich – mgr inż. K. Łuczak. Zmiana uchwały nr 342019 z dn. 21.05.2019 r.2019-0061 Uchwała w sprawie powołania dr Agnieszki Zwolińskiej na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Marty Jaurga2019-0062 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademici 20202021 na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym.2019-0063 Uchwala w sprawie zatwierdzenia przedmiotów do wyboru w roku akad. 2019-2020 na kierunkach studiów WP-T2019-0064 Uchwała w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prof. dr hab. Andrzej Mocek2019-0065 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego, powołania członków komisji habilitacyjnej – dr inż. Sylwia Lewandowska2019-0066 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Fizyki i Biofizyki – prof. dr hab. Janina Gabrielska2019-0067 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Inżynierii Rolniczej – prof. dr hab. Adam Figiel2019-0068 Uchwała w sprawie ztarudnienia na stonowisko adiunkta w Instytucie Inzynierii Rilniczej – dr inż. Magdalena Kręcisz2019-0069 Uchwała w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Ekonomicznych – dr Mirosław Struś2019-0070 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo – mgr inz. Katarzyna Dereń2019-0071 Uchwała w sprawie wyznaczenia recenz, powołania komisji doktorskiej, ustalenie egza doktorskich, pow komisji do przep egz – mgr inż. Artur Dobvrowolski2019-0072 Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów, pow komisji doktorskiej, ustalenie egz doktorskich, powołanie komisji do przepr egz – mgr inż. Kamila Karmowska2019-0073 Uchwała w sprawie przyjęcia efektów kształcenia się dla kierunku Ekonomia – profil praktyczny – studia stacjonarne I stopnia2019-0074 Uchwała w sprawie przyporządkowania kierunków studiów do dyscyplin na WP-T – korekta Uchwały nr 492019 s dn. 16.04.2019 r.2019-0075 Uchwała w sprawie zaopiniowania protokołu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń w sprawie nagród JM Rektora za rok 2018

2018

2018-001 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w INEiS – dr inż. S. Minta2018-002 zmiana w planie studiów podwójnie dyplomowanej specjalności na kierunku Ogrodnictwo, studia II st.2018-003 zmiana w składzie Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Medycyna roślin2018-004przyjęcie sprawozdania Dziekana WP-T za 2017 r.2018-005 zgoda na przeprowadzenie postępowania hab., wyznaczenie członków komisji – dr inż. P. Komarnicki2018-006 zatrudnienie na stanowisko adiunkta w KGHRiN – dr inż. K. Nowosad2018-007 zatrudnienie na stanowisko adiunkta w IAiPR – dr inż. E. Pytlarz2018-008 uchwała w sprawie zaopiniowania kandydatury dr inż. M. Preisner2018-009 wyznaczenie recenzentów, komisji doktorskiej i egzaminacyjnecy w przewodzie doktorskim mgr inż. K. Gawęckiego2018-010 wyznaczenie recenzentów, komisji doktorskiej i egzaminacyjnecy w przewodzie doktorskim mgr inż. K. Stegenty2018-011 wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora – mgr inż. T. Mikulski2018-012 wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora – mgr inż. M. Ossowska2018-013 likwidacja studiów w języku angielskim Podstawy dla rolnictwa tropikalnego2018-014 zasady rekrutacji i limity przyjęć na studia doktoranckie w roku ak. 2018-192018-015 zasady rekrutacji na rok ak. 2019-20 oraz wymaganie kierunkowe na studia II stopnia2018-016 limity przyjęć na studia I i II stopnia w roku ak. 2018-19 -2018-016 limity przyjęć na studia I i II stopnia w roku ak. 2018-192018-017 zatwierdzenie regulaminów praktyk na studia II stopnia i I stopnia – ZiIP2018-019 zatweiedzenie zmian w programie studiow podyplomowych – Ekologiczne i integrowane ogrodnictwo2018-020 wyrazenie opinii na temat kierownika KGHRiN2018-021 zgoda na prowadzenie wykładów przez osoby nie posiadajace stopnia dr hab. lub prof.2018-022 zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IAiPR – dr hab. M. Szymura 2018-023 zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IAiPR – dr hab. R. Wacławowicz 2018-024 nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia – mgr inż. P. Michołap2018-025 powołanie dr S. Lewandowskiej na promotora pomocniczego w przewodzie dokt. mgr inż. T. Mikuskiego 2018-026 powołanie dr. K. Gedigi na promotora pomocniczego w przewodzie dokt. mgr inż. M. Ossowskiej 2018-027 zatwierdzenie regulaminu przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim na WP-T 2018-028 likwidacja Zakładu Nauk Humanistycznych 2018-029 zmiana nazwy Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych 2018-030 zmiana składu Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Rolnictwo Regulamin przyznawania nagród nauczycielom akademickim na WP-T2018-031 wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, wyznaczenie członków komisji hab. – dr inż. P. Bąbelewski 2018-032 wyznaczenie recenzentów, powołaniA komisji doktorskiej, ustalenia egzaminów – mgr inż. D. Rejek 2018-033 wyznaczenie recenzentów, powołania komisji doktorskiej, ustalenia egzaminów – mgr inż. S. Świerszcz 2018-034 wszczęcie przewodu doktorskiego – mgr inż. K. Łuczak 2018-035 zmiana promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. M. Jabłońskiej- Grzelak 2018-036 umorzenie wszczętego przewodu doktorskiego w dyscyplinie ogrodnictwo – mgr inż. B. Hermanowicz 2018-037 umorzenie wszczętego przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia – mgr inż. E. Szydełko-Rabska 2018-038 zatwierdzenie przedmiotów do wyboru w roku akad. 2018-2019 na kierunkach studiów WP-T 2018-039 wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów przez nauczycieli nieposiadających co najmniej stopnia dr hab.2018-040. zatrudnienia dr. hab. Wiesława Wojciechowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Agroekologii i Produkcji Roślinnej 2018-041. nadanie mgr. inż.Oskarowi Bojko stopnia doktora w obszarze nauk rolniczych leśnych i weterynaryjnych, w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia 2018-042 nadanie mgr. inż. Krzysztofowi Zbigniewowi Gawęckiemu stopnia doktora w obszarze nauk rolniczych leśnych i weterynaryjnych, w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia 2018-043. wszczęcie przewodu doktorskiego w obszarze nauk rolniczych leśnych i weterynaryjnych. w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia i wyznaczenie promotora w przewodzie d 2018-044. powołanie dra Grzegorza Kuszy na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Łuczak 2018-045. umorzenie wszczętego przewodu doktorskiego mgr. inż. Kamila Pałki w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie inżynieria rolnicza 2018-046. umorzenie wszczętego przewodu doktorskiego mgr. inż. Witolda Rożałowskiego w dziediznie nauk rolniczych, w dyscyplinie inżynieria rolnicza 2018-047. zaopiniowaniezmiany w planie studiów I-go stopnia dla kierunku Ekonomia, profil praktyczny 2018-048. zatwierdzenie zmian w regulaminie przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego 2018-049. zmiana składu Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji2018-050 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w INEiS 2018-051 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w ramach projektu w IIR 2018-052 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w IIR 2018-053 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie inżynieria rolnicza – mgr inż. S. Stegenta 2018-054 Uchwała w sprawie wyróżnienia pracy doktorskiej mgr inż. Sylwii Stegenty 2018-055 Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji doktorskiej, ustalenia egzaminów doktorskich – mgr inż. M. Gramza 2018-056 Uchwała w sprawie wyznaczenie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim – mgr inż. M. Markowicza 2018-057 Uchwała w sprawie wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Andrea Kałuża Hałdyk 2018-058 Uchwała w sprawie wczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Błażej Gaze 2018-059 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktoskiego w dyscyplinie agronomia – mgr inż. Andre Loucao Bongo 2018-060 Uchwała w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego -mgr inż. Ł. Górniak2018-061 Uchwała w sprawie opinii dotyczącej rozliczenia god. dydaktycznych realizowanych w ramach programu ERASMUS + roku ak. 2017-2018 2018-062 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w planie studiów I st. na kierunku Ogrodnictwo 2018-063 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w planie studiów II st. na kierunku Ogrodnictwo 2018-064 Uchwała w sprawie zmiany składu Komisji Programowej ds.kierunku Biotechnologia stosowana roślin 2018-065 Uchwała w sprawie zaopiniowania protokołu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń2018-066 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inzynieria rolnicza – dr inż. P. Komarnicki2018-067 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, wyznaczenie członków komisji hab. – dr inż. K. Lech 2018-068 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta dr Anny Kapały 2018-069 Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji doktorskiej, ustalenia egzaminów doktorskich – mgr inż. M.Adamski 2018-070 Uchwała w sprawie wyznaczenie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim – mgr inż. André Louçăo Bongo 2018-071 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktoskiego, dyscyplina agronomia – mgr inż. Krzysztof Papuga 2018-072 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, dyscyplina agronomia- mgr inż. P. Telega 2018-073 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, dyscyplina agronomia- mgr inż. B. Jacewski 2018-074 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, dyscyplina ogrodnictwo mgr inż. K.Godlewska 2018-075 Uchwała w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego -mgr inż. P. Grzemski 2018-076 Uchwała w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego -mgr inż. E Pora 2018-077 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w planie studiów I st. na kierunku Biotechnologia stosowana roślin2018-078 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo – dr inż. P. Bąbelewski2018-079 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, wyznaczenie członków komisji hab. – dr inż. D. Pruchniewicz2018-080 Uchwała opiniująca przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta – dr Mirosław Struś2018-081 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w IAiPR- dr inż. A. Zych2018-082 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w IAiPR – dr inż. M. Serfain – Andrzejewska2018-083 Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji doktorskiej, ustalenia egzaminów doktorskich – mgr inż. I. Kwiecińska2018-084 Uchwała w sprawie wyznaczenie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim – mgr inż. Katarzyna Godlewska2018-085 Uchwała w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim – mgr inż. Krzysztof Papuga2018-086 Uchwała dot. zatwierdzenia regulaminu praktyk kierunek Ekonomia2018-087 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w planie studiów I st. na kierunku Ochrona środowiska2018-088 Uchwała opinująca przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia – mgr inż. P. Stępień2018-089 Uchwała opinująca przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia – mgr inż. L. Głąb2018-090 Uchwała dot. zatwierdzenia rozdziału środków finansowych dla Jednostek Wydziału na rok 20182018-091 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów przez nauczycieli nieposiadających co najmniej stopnia dr hab.2018-092 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalnosci SKN2018-093 Uchwała w sprawie powołania komisji skrutacyjnej Rady Wydziału na rok akademicki 2018_20192018-094 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, wyznaczenie członków komisji hab. – dr inż. K. Pentos 2018-095 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dot. zatrudnienia prof. dr. hab.Romaśńkiego na stranowisku profesora 2018-096 Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji doktorskiej, ustalenia egzaminów doktorskich – mgr inż. Leszek Gersztyn2018-097 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ze studiów doktoranckich w ra .2017_2018 2018-098 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dot. zamknięcia studiów podyplomowych OŹEiGO 2018-99 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dot. zamknięcia studiów podyplomowych Polsko – niemeickie studia podyplomowe MBA 2018-100 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Komisji programowej ds. kierunku Ekonomia 2018-101 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Komisji programowej ds. kierunku Ochrona Środowiska 2018-102 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów przez nauczycieli nieposiadających co najmniej stopnia dr hab. 2018-103 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza – dr inż. K. Lech 2018-104 Uchwała dot.zatrudnienia na stanowisko prof. nadzw. w IIR – dr hab. R. Stopa 2018-105 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w IAiPR 2018-106 Uchwała pozytywnie opiniująca zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy – dr Mirosław Struś 2018-107 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie agronomia – mgr S. Świerszcz 2018-108 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie ogrodnictwo – mgr inż. M. Gramza 2018-109 Uchwała w sprawie zmiany składu Komisji Programowej ds.kierunku Rolnictwo 2018-110 Uchwała w sprawie zmiany składu w Wydziałowej Komisji Kadry Naukowej 2018-111 Uchwała w sprawie zmiany składu w Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 2018-112 Uchwała w sprawie wykorzystania ankiet studentów oceniających jakość zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017-_018 oraz 2018_2019 2018-113 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyboru i realizacji prac dyplomowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązującego na WP-T 2018-114 Uchwała w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji oraz wymagań kierunkowych na rok ak. 2019_2020 2018-115 Uchwała w sprawie przyjęcia kandydatów na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego 2018-116 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów przez nauczycieli nieposiadających co najmniej stopnia dr hab. 2018-117 Uchwała w sprawie zmian w strukturze INE2018-119 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w IAiPR- dr inż E. Pytlarz2018-120 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie agronomia – mgr D. Rejek2018-121 Uchwała w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. M. Giemza – Mikoda2018-122 Uchwała w sprawie zmiany regulaminu praktyk- OŻEiGO

 

2017

2017-001 przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w INEiS – mgr inż. K. Jodź2017-002 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza, wyznaczenie promotora – mgr inż. K. Dereń2017-003 wszczęcie przewodu doktorskiego w przewodzie doktorskim mgr inż. L. Głąb2017-004 zamkniecie studiów niestacjonarnych I i II st. na kierunku Ochrona środowiska2017-005 zamknięcie studiów stacjonarnych I st. na kierunku Podstawy dla rolnictwa tropikalnego2017-006 opinia w sprawie utworzenie studiów stacjonarnych I stopnia Zarządzanie i doradztwo rolnośrodowiskowe2017-007 przyjęcie sprawozdania Dziekana WP-T za 2016 rok2017-008 opinia dot. zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. w KOR dr. hab. Wojciecha Pusza2017-009 zgoda na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. B. Łabaz, wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej2017-010 opinia dot. zatrudnienia na stanowisku adiunkta w INEiS dr Agnieszki Piaseckiej-Robak2017-011 opinia dot. zatrudnienia na stanowisku adiunkta w KFiB dr. Romualda Żyłki2017-012 nadanie stopnia doktora w dyscyplinie agronomia mgr. inż. Jakubowi Szperlikowi2017-013 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie ogrodnictwo, wyznaczenie promotora – mgr inż. M. Biernacik2017-014 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza, wyznaczenie promotora – mgr inż K. Rać2017-015 wsZczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza, wyznaczenie promotora – mgr inż. M. Siudek2017-016 powołanie dr inż. T. Sekutowskiegio na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. K. Dereń2017-017 zatwierdzenie zasad rekrutacji w roku ak. 18-19, wymagań kierunkowych, zasobów wiedzy stanowiących podstawę kwalifikacji kandydatów na studia II st.2017-018 przyjęcie limitów przyjęć w roku ak. 2017-182017-019 przyjęcie laureatów olimpiad w latach 2018-21 z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego2017-020 zgoda na prowadzenie wykładów przez osoby nieposiadające stopnia dr. hab. i tytułu profesora
2017-021 powołanie prromotora i wyznaczenie recenzentów w postępowaniu o natanie tytułu dr honoris causa – prof. A. Grzywacz2017-022 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr inż. B. Łabaz2017-023 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w KOR dr inż. I. Gruss2017-024 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w KGHRiN dr M. Preisner2017-025 wyznaczenie recenzentów, powołanie komisji, wyznaczenie egzaminów w wprzewodzie doktorskim mgr inż. I. Gołąb-Bogacz2017-026 wyznaczenie recenzentów, powołanie komisji, wyznaczenie egzaminów w wprzewodzie doktorskim mgr inż. W. Włodarczyk2017-027 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia, wyznaczenie recenzenta – mgr inż. P. Bączek2017-028 powołanie dr A. Michalskiej na promotora pomoicniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. M. Siudek2017-029 umorzenie przewodu doktrorskiego mgr. inż. M. Cuske w dyscyplinie agronomia2017-030 zasady rekrutacji oraz limit przyjęć na sttudia doktoranckie w roku ak. 2017-20182017-031 zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych w roku ak. 2016-20172017-032 w sprawie zmiany uchwały nr 75-2016 i 105-2016 dotyczącej komisji habilitacyjnej w postępowaniu dr M. Lubiarz
2017-033 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w INoGiOŚ – dr M. Dębicka2017-034 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie ogrodnictwo, wyznaczenie promotora – mgr inż. A. Dobrowolski2017-035 zatwierdzenie przedmiotów do wyboru w roku ak. 2017-20182017-036 przyjęcie sprawozdania z działalności studenckich kół naukowych w roku akademickim 2015-20162017-037 zatrudnienie na opodstawie umowy cywilno-prawnej w roku akademickim 2016-20172017-038 przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. J. Szlachty w IIR2017-039 przedłużenie zatrudnienia na stanowiskou profesora nadzwyczajnego prf. dr hab. L. Romańskiego w IIR2017-040 zatrudnienie dr inż. D. Richter na stanowisku adiunkta w KBiER2017-041 wyznaczenie recenzentów, powołnie komisji doktoskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie dokt. – mgr inż. E. Pytlarz2017-042 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplnie agronomia, wyznaczenie promotora – mgr inż. M. Cieciura2017-043 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia, wyznaczenie promotora – mgr inż. A. Łagocka2017-044 powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. P. Bączek2017-045 umorzenie przewodu doktorskiego mgr inż. A. Tabisz2017-046 przyjęcie sprawozdania z przebiegu studiów doktoranckich w roku ak. 2016-20172017-047 zaopiniowanie przyznania medali Za zasługi dla UPWr
2017-048 zatwiedzenia podziału środków finansowych dla Jednostek WP-T2017-049 poparcie wniosku o nadanie prof. dr hab. A. Grzywaczowi tytułu doktora honoris causa UPWr2017-050 przedłużenie zatrudnienia na stanowisko prof. nadzwyczajnego w KSUR – dr hab. W. Malarz,prof. nadzw.2017-051 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w KKAiTZ – dr inż. P. Kuc2017-052 nadanie stopnia doktora w dyscyplinie agronomia – mgr inż. I. Gołąb-Bogacz2017-053 wyróżnienie pracy doktorskiej dr inż. I. Gołąb-Bogacz2017-054 wyznaczenie recenzentów, powołanie komisji doktorskiej,i komisji egzaminacyjnych w przewodzie dokt. mgr inż. M. Talar-Krasy2017-055 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia, wyznaczenie promotora – mgr inż. M. Cierpisz2017-056 wyznaczenie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. M. Cieciury2017-057 wyznaczenie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. A. Łagockiej2017-058 zatwierdzenie zmian w planach, programach i efektach kształcenia studiów doktoranckich2017-059 zatwierdzenie kryteriów przyznawania zwiększonego stypendium doktorskiego2017-060 zatwierdzenie zmian w planach studiów na kierunkach prowadzonych na WP-T2017-061 likwidacja studiów podyplomowych Niemiecko-Polskie studia MBA zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym2017-062 zmiana składu Wydzialowej Komisji Programowej ds. kierunku Ogrodnictwo2017-063 zmiana składu Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji2017-064 opinia w sprawie kandydatów na dyrektorów i kierowników Jednostek WP-T2017-065 opinia w sprawie rozliczenia godzin dydaktycznych realizowanych w ramach programów ERASMUS2017-066 opinia w sprawie protokołu Wydziałowej Komisji ds. Nagrod i Odznaczeń2017-067 opinia w sprawie zatrudnienia na stanowisko prof. nadzw. – dr hab. R. Galek2017-068 opinia w sprawie zatrudnienia na stonowisko prof. nadzw. – dr hab. J. Urbaniak2017-069 nadanie stopnia doktora habilitowanego dr M. Lubiarz, w dyscyplinie ogrodnictwo2017-070 nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. B. Łabaz, w dyscyplinie agronomia2017-071 zatrudnienie na stanowisko adiunkta w IIR – dr inż. B. Cieniawska2017-072 zatrudnienie na stanowisko naukowe adiunkta w KGHRiN – dr K. Kostyn2017-073 zatrudnienie na stanowisko adiunkta w KŻR – dr inż. A. Płaczek2017-074 zatrudnienie na stanowisko adiunkta w KFiB – dr K. Solarska-Ściuk2017-075 zatrudnienie na stanowisko asystenta w KFIB – mgr K. Męczarska2017-076 nadanie stopnia doktora mgr inż. E. Pytlarz w dyscyplinie agronomia2017-077 nadanie stopnia doktora mgr inż. W. Włodarczyk w dyscyplinie agronomia2017-078 wyróżnienie pracy doktorskiej mgr inż E. Pytlarz

2017-080 powołanie dr I. Gruss na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. M. Cierpisza2017-081 utowrzenie podwójnie dyplomowanej specjalności Advanced Technologies in Chineses and Polish Horticulture2017-082 zmiana w planie studiów Ochrona środowiska, specjalność ekologia i ochrona przyrody2017-083 zmiana w planie studiów Ochrona środowiska, specjalność zarządzanie ryzykiem środowiskowym2017-084 zmiana w planie studiów II stopnia na kierunku ZiIIP2017-085 zmiana składu wydziałowej komisji programowej ds. kierunku Agrobiznes2017-086 zmiana składu wydziałowej komisji programowej ds. kierunku Ochrona środowiska2017-087 zmiana regulaminu praktyk na kierunku Ogrodnictwo, TRiL2017-088 opinia w sprawie wniosku o stypendium MNiSW – mgr inż. L. Głąb2017-089 opinia w sprawie wniosku o stypendium MNiSW – mgr inż. P. Stępień2017-090 opinia w sprawie wniosku o stypendium MNiSW – mgr inż. D. Szyjewicz2017-091 opinia w sprawie wniosku MNiSW – Ł. Kołodziej2017-092 opinia w sprawie wniosku o stypendium MNiSW – k. Sobieraj2017-093 opinia o kandydacie na p.o. Kierownika FiB2017-094 zgoda na prowadzenie wykładów przez osoby nie posiadające stopnia dr hab. i prof.2017-095 powołanie komisji skrutacyjnej w roku ak. 2017-20182017-096 zatrudnienie na stanowisko adiunkta dr inż. T. Pilawki w INEiS2017-097 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza, wyznaczenie promotora – mgr inż M. Kamiński2017-098 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia, wyznaczenie promotora – mgr inż. A. Maciejewska-Hoza2017-099 korekta w planach studiów doktoranckich2017-100 zatwierdzenie strategii Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego do 2020 roku2017-101 wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów przez osoby nie posiadające stopnia dr hab. i prof. w roku ak. 2017-182017-102 zatrudnienie na stanowisko adiunkta w KGHRiN – dr inż. B. Kozak2017-103 zatrudnienie na stanowisko adiunkta w KOR – dr E. Magnucka2017-104 nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina ogrodnictwo – dr inż. M. Talar-Krasa2017-105 wyróżnienie pracy doktorskiej mgr inż. M. Talar-Krasy2017-106 wyznaczenie recenzentów powołanie komisji doktorskiej, wyznaczenie egzaminów w przewodzie dok. mgr inż. P. Michołapa2017-107 wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia – mgr inż. K. Gawęcki2017-108 powołanie dr inż. B. Kozaka na promotora pomocniczego w przewodzie dok. mgr inż. A. Maciejewskiej-Hoza2017-109 zmiana w programie studiów I stopnia na kierunku Ekonomia, profil praktyczny2017-110 zmiany w planie studiów II stopnia na kierunku Biotechnologia stosowana roślin2017-111 zatwierdzenie regulaminy wyboru i realizacji prac dyplomowych w roku ak. 2017-20182017-112 zaopiniowanie utworzenia studiów podyplomowych – Ekologiczne integrowane ogrodnictwo2017-113 przekształcenie KKAiTZ oraz KSUR w Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej2017-114 opinia o kondydacie n adyrektora Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej2017-115 utworzenie zakładów w Instytucie Agroekologii i Produkcji Roślinnej2017-116 zmiana składu Wydzialowej Komisji programowej ds. Kierunku Zarzadzanie i inzynieria produkcji2017-117 zmiana w skladzie Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia2017-118 zmiana organizacji roku akademickiego na studiach I stopnia2017-119 zgoda na prowadzenie wykładów przez osoby nie posiadajace minimum stopnia dr. hab.2017-120 zatrudnienie na stanowisko adiunkta w IIR – dr inż. P. Komarnicki2017-121 wyznaczenie recenzentów, powołanie komisji doktorskiej , wyznaczenie egzaminów e przewodzie dok. mgr inż. O. Bojko2017-122 powołanie dr W.Heliosa na promotora pomocnuiczego w przewodzie doktorskim mgr iinż. K. Gawęckiego2017-123 likwidacjia studiow stacjonarnych II stopnia na kierunku Ekonomia2017-124 zasady przyznawania środków finansowych na działalność realizowaną w jednostkach WP-T2017-125 przyjecie sprawozdania Wydziałowej Komisji ds. realizacji zadań w zakresie jakości kształcenia w roku ak. 2016-172017-126 zmiana składu Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku technika rolnicza i leśna2017-127 utworzenie zakładów oraz stacji dydaktyczno-badawczej w IAiPR

 

2016

 2016-001 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w IIR – dr inż M. Fugol 2016-002 nadanie stopnia doktora w dyscyplinie agronomia – mgr inż. N. A. Kazimierskiej 2016-003 Program praktyki inżynierskiej – Agrobiznes 2016-003 Program praktyki zawodowej – Agrobiznes 2016-003 Regulamin praktyki inżynierskiej – Agrobiznes 2016-003 Regulamin praktyki zawodowej – Agrobiznes 2016-003 zatwierdzenie programów i regulaminów praktyk na kierunku Agrobiznes 2016-004 zatrwierdzenie zmiany w planach studiów doktoranckich w roku ak. 2015-20162016-005 zatwierdzenie aneksu do sprawozdania Wydziałowej Komisji USZJK 2016-006 zatwierdzenie grupy najlepszych absolwentów studiów doktoranckich w r. ak. 2014-20152016-007 przyjęcie sprawozdania Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego za 2015 r.2016-008 nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż G. Kulczyckiemu2016-009 wyrażenia zgody na postępowanie habilitacyjne, wyznaczenie członków komisji -dr inż. W. Pusz 2016-010 udzielenie płatnego urlopu naukowego – dr inż. B. Łabaz 2016-011 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w IIR – dr inż. K. Lech 2016-012 zatrudnienie na stanowisku asystenta w KFiB – mgr P. Strugała 2016-013 wyznaczenie recenzentów, powołanie komisji doktorskiej, ustalenie egzaminów – mgr Ł. Kuta 2016-014 zatwierdzenie zasad rekrutacji w r. ak. 17-18 oraz wymagań kierunkowych na studia II stopnia 2016-015 zatwierdzenie programów i regulaminów praktyk zawodowych na kierunku Biotechnologia stosowana roślin 2016-016 zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej w r.ak. 2015-162016-017 Przedłużenie zatrudnienia dr hab. E. Fudali na stanowisku prof. nadzw. w KBiEK 2016-018 Zatrudnienie dr S. Cyboran-Mikołajczyk na stanowisku adiunkta w KFiB 2016-019 Zatrudnienie dr W. Wojtasik na stanowisku adiunkta w KGHRiN 2016-020 Wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora – mgr inż. M. Żyromski 2016-021 Zaopiniowanie kandydatury dr. inż. J. Warooszewskiego dot. otrzymania stypendium dla wybitnych młodych naukowców 2016-022 Zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016-2017 2016-023 Zmiana uchwały 126-2015 dot. limitów przyjęć w roku ak. 2016-2017 2016-024 powołanie komisji programowej ds. kierunku Doradztwo rolno-środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze2016-040 wyznaczenie recenzentów, powołanie komisji w przewodzie doktorskim mgr inż. A. Balbierz 2016-041 wyznaczenie recenzentów, powołanie komisji w przewodzie doktorskim mgr. inż. A. Zycha 2016-042 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia, wyznaczenie promotora – mgr inż. A. Barczyk 2016-043 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia, wyznaczenie promotora – mgr inż. K. Karmowska 2016-044 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza, wyznaczenie promotora – mgr inż. D. Szyjewicz 2016-045 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie inzynieria rolnicza, wyznaczenie promotora – mgr inż. T. Wysoczański 2016-046 powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. M. Gniadzik 2016-047 powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. A. Stępień 2016-048 powołanie kierunku Biotechnologia stosowana roślin, II stopnia, zatwierdzenie efektów kształcenia 2016-049 powołanie specjalności Gospodarowanie środowiskiem na kierunku Ochrona środowiska, studia II stopnia 2016-050 zatwierdzenie przedmiotów do wyboru na rok. ak. 2016-2017 na kierunku Agrobiznes, sem. 5 i 6 2016-051 zatwierdzenie wymagń kierunkowych, zasobów wiedzy i umiejętności dla kier. Agrobiznes i BSR w r. ak. 2017-18 2016-052 przyjęcie sprawozdania z przebiegu studiów doktoranckich w r. ak. 2015-2016 2016-053 wybór kandydatów na członków do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 2016-054 przyjęcie sprawozdania z działalności Studenckich Kół Naukowych w roku ak. 2014-2015 2016-055 Opninia w sprawie przyznania medalu – za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu2016-056 zatwierdzenie podziału środków finansowych dla Jednostek Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego na rok 2016 2016-057 wyrażenie opinii o kandydacie do nadania tytułu doktora honoris causa UP we Wrocławiu – prof. A. Grzywacz 2016-058 wszczęcie postępowania dot. zatrudnienia na stanowisku prof. zwyczajnego, wyznaczenie recenzenta – prof. dr hab. J. Szopa-Skórkowski 2016-059 nadanie stopnia doktora habilitowanego – dr inż. W. Pusz 2016-060 nadanie stopnia doktora w dyscyplinie inżynieria rolnicza – mgr Ł. Kuta 2016-061 nadanie stopnia doktora w dyscyplinie agronomia – mgr. P. Mederski 2016-062 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia, wyznaczenie promotora – mgr J. Grzeszczuk 2016-063 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia, wyznaczenie promotora – mgr. inż. M. Kałuża 2016-064 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza, wyznaczenie promotora – mgr inż. M. Kierdal 2016-065 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza, wyznaczenie promotora – mgr inż. R. Maślankowski 2016-066 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie ogrodnictwo, wyznaczenie promotora – mgr inż. A. Pawlikowska 2016-067 powołanie dr. P. Stępnia na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. K. Karmowskiej 2016-068 powołanie dr inż. K. Pentoś na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. inż. T. Wysoczańskiego 2016-069 powołanie studiów podyplomowych MBA 2016-070 rozliczenie godzin dydaktycznych w roku ak. 15-16 w ramach programu Erasmus 2016-071 zaopiniowanie protokołu Wydziałowej Komisji Nagród i Odznaczeń dot. przyznania nagród JM Rektora 2016-072 zmiana nazwy Zakładu Fitopatologii i Mikologii
2016-073 opinia dotycząca zatrudnienia na stanowisko prof. zwyczajnego w Katedrze Genetyki Hodowli Roślin i Nasiennictwa prof. dr. hab. J.Szopa-Skórkowski
2016-074 zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ogrodnictwa dr hab. R. Dębicz2016-075 wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, wyznaczenie członków komisji- dr M. Lubiarz
2016-076 zatrudnienie na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych dr M.Wawrzyniak-Kostrowicka
2016-077 zatrudnienie na stanowisko adiunkta w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin dr inż. M Serafin-Andrzejewska
2016-078 zatrudnienia na stanowisko adiunkta w IIR dr inż. B. Cieniawska
2016-079 zatrudnienie na stanowisko adiunkta w IIR dr A. Michalska
2016-080 zatrudnienie na stanowisko asystenta w INOGiOŚ mgr A. Pędziwiatr
2016-081 zatrudnienie na stanowisko asystenta w INEiS mgr inż. I. Ratuszniak
2016-082 wyznaczenie recenzentów, powołanie komisji doktorskiej, wyznaczenie egzaminów mgr inż. J. Szperlik
2016-083 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza, wyznaczenie promotora mgr inż. B. Kałdun
2016-084 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza, wyznaczenie promotora mgr inż. S. Stegenta
2016-085 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie ogrodnictwo, wyznaczenie promotora mgr inż. I. Sygutowska
2016-086 powołanie dr inż. M. Pasławskiej na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr R. Maślankowskiego
2016-087 opinia dot. uruchomienia studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Ekonomia-profil praktyczny
2016-088 zmiany w planie studiów na kierunku ochrona środowiska studia II stopnia w roku akademickim 16/17
2016-089 opinia dot. wniosku o przyznanie stypendium MNiSW mgr inż. D. Szyjewiczowi
2016-090 zatwierdzenie przedmiotów do wyboru na kierunku agrobiznes w roku akademickim 16/17
2016-091 zaopiniowanie kandydatury prof. dr hab. K. Wolskiego na kierownika studiów doktoranckich
2016-092 powołanie komisji wydziałowych na kadencję 2016-2020
2016-093 wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów przez osoby ze stopniem doktora w roku akademickim 16/17
2016-094 wyrażenie zgody na zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 16/17
2016-095 wszczęcie postępowania dot. zatrudnienia na stanowisku prof. zwyczajnego, powołanie recenzenta prof. dr hab. M. Kozak
2016-096 powołanie wydziałowych komisji programowych
2016-097 zatwierdzenia zmian w planie studiów I stopnia medycyna roślin
2016-098 powołanie przedstawicieli wydziału do komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich
2016-099 powołanie przedstawiciela wydziału do odwoławczej komisji oceniającej nauczycieli akademickich
2016-100 powołanie przedstawicieli wydziału do komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów
2016-101 powołanie przedstawicieli wydziału komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów
2016-102 uzupełnienie składu komisji wydziałowych
2016-103 zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej w roku akademickim 16/17
2016-104 opinia dotycząca mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. M. Kozaka w KSUR
2016-105 wyznaczenie członków komisji habilitacyjnej dr M. Lubiarz – zmiana uchwały nr 2016-76
2016-106 nadanie stopnia doktora mgr inż. A. Balbierz w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie ogrodnictwo
2016-107 wyróżnienie pracy doktorskiej dr inż. A. Balbierz
2016-108 zatwierdzenie regulaminu wyboru i realizacji prac dyplomowych
2016-109 powołanie komisji programowej ds. kierunku doradztwo rolno-środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze
2016-110 w sprawie zatrudnienia dr hab. A. Halarewicz na stanowisku profesora nadzw. w KBiER
2016-111 w sprawie zatrudnienia dr hab. E. Jamroz na stanowisku profesora nadzw. w INoGiOS
2016-112 wyrażenie opinii dot. rozpisania konkursu w KOR
2016-113 nadanie stopnia doktora w dyscyplinie ogrodnictwo – mgr inż. M. Krygier
2016-114 nadanie stopnia doktora w dyscyplinie agronomia – mgr inż. A. Zych
2016-115 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia, zatwierdzenie promotora – mgr inż. I. Głąb
2016-116 wykorzystanie ankiet studenckich oceniających jakość zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015-2016
2016-117 przyjecie sprawozdania za rok akademicki 2015-2016 dotyczącego jakości kształcenia
2016-118 zatwierdzenie indywidualnego trzyletniego planu studiów w języku angielskim dla A. I. Bongo
2016-119 powołanie Wydziałowej Rady Biznesu w kadencji 2016-2020
2016-120 uzupelnienie składu Wydzialowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

2015

 2015-128 powołanie Wydziałowej Komisji Wyborczej2015-127 zmiana w składzie Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Agrobiznes2015-126 przyjecie limitów przyjęć na studia w roku ak. 2016-20172015-125 przyjecie sprawozdania Wydziałowej Komisji w zakresie jakości kształcenia w roku ak. 14-152015-124 wykorzystanie ankiet studentów oceniających jakość zajęć dydaktycznych w r. ak. 2015-20152015-123 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w KGHRiN – dr inż. B. Kozak2015-122 przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w KFiB – dr hab. J. Miśkiewicz2015-121 zatwierdzenie regulaminu wyboru i realizacji prac dyplomowych w roku ak. 15-162015-120 nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dtyscyplinie ogrodnictwo – mgr inż. K. Kędra2015-119 zatrudnienie na stanowisku naukowym adiunkta w KOR – dr K. Pisarska2015-118 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w KKAiTZ – dr inż. A. Lejman2015-117 zatrudnienie na zasadzie umów cywilno-prawnych2015-116 opinia w sprawie przyznania medali Za zasługi dla WP-T2015-115 w sprawie odstąpienia od likwidacji Komitetu Techniki Rolniczej PAN2015-114 zmiana w składzie Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Agrobiznes2015-113 powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim – mgr. inż. A. Cabała2015-112 powołanie recenzentów, komisji doktrorskiej, ustalenie egzaminów – mgr inż. P. Mederski2015-111 wyróżnienie pracy doktorskiej dr inż. Beaty Cieniawskiej2015-110 nadanie stopnia doktora mgr inż. Beacie Cieniawskiej w dyscyplinie inżynieria rolnicza2015-109 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Rolniczej – dr inż M. Brennensthul2015-108 zatrudnienie na podstawie umów cywolno-prawnych w roku ak. 15-162015-107 wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów w roku ak. 15-16 przez osoby nieposiadające tytułu profesoralub dr hab.2015-106 wybór przedstawiciela do Uczelnianej Komisji Wyborczej2015-105 opinia wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego – K. Cytera2015-104 opinia wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictw Wyższego -mgr inż. K. Dereń2015-103 zmiana terminu realizacji zajęć na kierunku Ochrona środowiska, studia II stopnia2015-102 powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. M. Wilkosz2015-101 powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. M. Pancerz2015-100 powołanie promotrora pomocniczego w przewodzie doktotskim mgr inż. M. Talar-Krasy2015-099 wszczęcie przewodu doktroskiego w dyscyplinie agronomia, wyznaczenie promotora – mgr inż. A. Owczarek2015-098 wszczęcie przewidu doktorskiego w dyscyplinie agronomia, wyznaczenie promotora – mgr inż. A. Cabała2015-097 zatrudnienie na stanowisku asystenta w IIR – mgr inż. B. Cieniawska2015-096 zatrudnienie na stanowisku asystenta w KFiB – mgr K. Męczarska2015-095 przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w INEiS – mgr inż. K. Jodź(1)2015-094 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w IIR – dr A. Michalska2015-093 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w INoGiOŚ – dr inż. T. Bińczycki2015-092 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w INEiS – dr J. Żurek2015-091 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w IIR – dr inż. P. Kobel2015-090 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w INEiS – dr A. Hulewska2015-089 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w KFiB – dr inż. E. Dudra2015-088 wyrażenie zgodny na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. G. Kulczyckiego, wyznaczenie członków komisji2015-087 zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego – dr hab. M. Przybyła2015-086 poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. A. Figlowi, prof nadzw.2015-085 opinia dotycząca mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego w KGHRiN – prof. dr hab. J. Szopa-Skórkowski2015-084 zaopiniowanie przyznania medali Zasłużony dla Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego2015-083 zaopiniowanie protokołu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dot. przyznania nagród Rektora za 2014 r.2015-082 zatwierdzenie rozliczenia godzin dydaktycznych realizowanych w j. angielskim w roku ak. 2014-20152015-081 zmiana uchwały 2014-154 dot. limitów przyjęć na rok ak. 2015-20162015-080 zatwierdzenie przedmiotów do wyboru na kierunku OŹEiGO, studia II stopnia2015-079 zatwierdzenie zmian w planach studiów doktoranckich2015-078 wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia – mgr inż M. Wilkosz2015-077 wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie ogrodnictwo – mgr inż J. Turczuk2015-076 wszczęcie przewodu dokrtorskiego w dziedzinie nuak rolniczych, dyscyplinie ogrodnictwo – mgr inż M. Talar-Krasa2015-075 wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie ogrodnictwo – mgr inż. J. Śniegowskiej2015-073 wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia – mgr inż. E. Musztyfaga2015-072 wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia – mgr inż. P. Michołap2015-071 wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia- mgr inż. M. Jasiński2015-070 wyznaczenie recenzentów, powołanie komisji i wyznaczenie egzaminów – mgr inż. K. Kędra2015-069 wyznaczenie recenzentów, powołanie komisji i wyznaczenie egzaminów doktorskich- mgr inż B. Cieniawska2015-068 nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina agronomia – mgr inż. A. Maziarek2015-067 nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia – mgr inż. A. Lejman2015-066 opinia w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dr inż J. Jackowskim2015-065 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w KOR – dr E. Magnucka2015-064 Zatrudnienie na stanowisku adiunkta w KKAiTZ – dr inż P. Kuc2015-063 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – dr inż. H. Pińkowska2015-062 Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profeosta nadzwyczajnego w INEiS – prof. dr hab. F. Kapusta2015-061 Wszczęcie postępowania dotyczącego mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego – prof. dr hab. J. Szopa-Skórkowski2015-060 Zatwierdzenie środków finansowych dla Jednostek WP-T na rok 20152015-059 uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia2015-058 przyjęcie sprawozdania z działalności koł naukowych w r. ak. 2013-142015-057 zatwierdzenie przedmiotów do wyboru w roku ak. 2015-20162015-056 przyjęcie sprawozdania z przebiegu studiów doktoranckich w roku ak. 2015-20162015-055 zmiana składu Wydziałowej Komisji ds. kierunku Technika rolnicza i leśna2015-054 zmiana programu i planu studiów podyplomowych OŹEiGO2015-053 powołanie kierunku Medycyna roślin studia II stopnia, przyjęcie efektów kształcenia programu i planu studiów2015-052 nadanie stopnia doktora w dyscyplinie agronomia – mgr inż. A. Sikor2015-051 nadanie stopnia doktora w dyscyplinie agronomia – mgr inż. R. Ogórek2015-050 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w KBiER- dr inż . D. Richter2015-049 zaopiniowanie wniosku Dziekana dot. rozwiązania stosunku pracy – dr hab. M. Pytlarz-Kozicka2015-048 zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej w roku ak. 14-152015-047 określenie dodatkowych wymagań dotyczących zatrudnienia na stanowisku adiunkta2015-046 uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń2015-045 zmiana składu Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Biotechnologia stosowana roślin2015-044 zmiana składu Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Podstawy dla rolnictwa tropikalnego2015-043 zamknięcie studiów niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Technika rolnicza i leśna2015-042 zamknięcie studiów niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Ekonomia2015-041 zatwierdzenie zmian w planach studiów na kierunkach prowadzonych na WP-T2015-040 wyznaczenie recenzentów, powołanie komisji i wyznaczenie egzaminów doktorskich – mgr inż. A. Maziarek2015-039 nadanie stopnia doktora w dyscyplinie inżynieria rolnicza – mgr inż. B. Jaźwiec2015-038 przedłużenie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w IIR – mgr inż. W. Tomaszewski2015-037 przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w INEiS – mgr inż. I. Ratuszniak2015-036 przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w INEiS – dr hab. H. Jasiulewicz, prof. nadzw.2015-035 przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w INEiS – dr hab. M. Golinowska, prof. nadzw.2015-034 przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w INEiS – prof. dr hab. A. Matysiak2015-033 przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w KO – prof. dr hab. E. Kołota2015-032 zatrudnienie na zasadzie umów cywilno prawnych w r. ak. 2014-152015-031 ustalenie zasad rekrutacji oraz limitu przyjęć na studia doktoranckie w r. ak. 2015-20162015-030 zmiana komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z ekonomii – mgr inż A. Lejman2015-029 zmiana komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z ekonomii – mgr inż N. Kazimierska2015-028 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w KOR – dr I. Gruss2015-027 przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w IIR – prof. dr hab. J. Szlachta2015-026 uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie medalu im. M. Oczapowskiego2015-025 zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej2015-024 wyrażenie opinii na temat kandydata na kierownika KKAiTZ2015-023 zatwierdzenie zasad rekrutacji w r. ak. 2016-17 oraz zasobów wiedzy i umiejętności stanowiacych podstawę do przyjęcia na studia II st2015-022 przyjęcie finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2015-17 bez postępowania kwalifikacyjnego2015-021 powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Macieja Rdzanka2015-020 nadanie stopnia doktora w dziedzinie nuki rolnicze, dyscyplinie inżynieria rolnicza – mgr inż. M. Serowik2015-019 nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie inżynieria rolnicza – mgr inż. R. Mulka2015-018 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w INEiS – dr A. Piasecka2015-017 wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora – dr hab. A. Figiel, prof. nadzw.2015-016 wszczęcie postepowania o nadanie tytułu profesora – dr hab. A. Figiel, prof. nadzw.2015-015 przyjęcie sprawozdania Dziekana WP-T za 2014 rok2015-014 ustalenie minimalnej liczby punktów do uzyskania pozytywnej oceny nauczyciela akademickiego za okresy po 31.12.20142015-013 zatwierdzenie zmian w Regulaminie Wydziałowej Komisji Oceniającej WP-T2015-012 przesuniecie realizacji zajęć na kierunku Rolnictwo, studia niestacjonarne II stopnia2015-011 przyjęcie aneksu do sprawozdania Wydzialowej Komisji USZJK2015-010 uzupełnienie skladu Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Biotechnologia stosowana roślin2015-009 wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora – mgr inż. M. Rdzanek2015-008 wyznaczenie recenzentów, komisji doktorskiej i egzaminów doktorskich – mgr inż. A. Lejman2015-007 nadanie stopnia doktora w dyscyplinie inżynieria rolnicza – mgr inż. K. Pruski2015-006 nadanie stopnia doktora w dyscyplinie agronomia – mgr I. Gruss2015-005 zatrudnienie na stanowisku naukowym adiunkta w IIR – dr inż. H. Prask2015-004 wyrażenie zgody na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dr inż. H. Pińkowskiej i wyznaczenie członków komisji2015-003 powolanie zespołu w postepowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. A. Figlowi, prof. nadzw.2015-002 poparcie wniosku o nadanie prof. dr hab. F. Adamickiemu tytułu doktora honoris causa UP we Wrocławiu2015-001 powolnie promotora w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa

2014
2014-014 uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Agrobiznes 2014-015 określenie dopuszczalnego deficytu punktów ECTS 2014-016 zasady przyznawania środków finansowych na działalność realizowaną w jednostkach WP-T 2014-017 zasady powoływania i odwoływania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim 2014-018 zasady przeprowadzania doktoratów opartych na zbiorze artykułów2014-028 powołanie Wydziałowych Komisji Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia2014-037 zatwierdzenie zasad rekrutacji oraz limitu przyjęć w r. ak. 2014-15, studia doktoranckie2014-039 zatwierdzenie zasad rekrutacji w r. ak. 2015-20162014-040 zmiany w składzie Wydziałowej Komisji Progranowej na kierunku Ochrona środowiska2014-041 zatwierdzenie regulaminu i planu praktyki po 6 sem. na kierunku OŹEIGO2014-042 zmiany w regulaminach praktyk – OŹEiGO (po sem. 4), TRiL, ZiIP2014-043 zmiana przedstawiciela Wydziału w komisji dyscyplinarnej dla studentów2014-044 zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych 2014-052 powołanie kierunku Agrobiznes, zatwierdzenie planu studióiw i efektów kształcenia 2014-053 powołanie kierunku Biotechnologia stosowana roślin, zatwierdzenie planu studiów i efektów kształcenia 2014-054 powołanie specjalności Zarządzanie ryzykiem środowiskowym na kierunku Ochrona środowiska 2014-055 zmiany w planach studiów na kierunku Ochrona środowiska 2014-057 zatwierdzenie zmian w regulaminach praktyk na kierunku Ochrona środowiska 2014-071 przyjęcie laureatów i finalistów olimpiad w latach 2015-2017 z pominieciem post. kwalifikacyjnego 2014-078 utworzenie Zakładu Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami w IIR 2014-096 zmiany w progranie studiów podyplomowych Niemiecko-polskie studia MBA 2014-097 zaopiniowanie protokołu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń 2014-098 wystąpienie do CK w sprawie przyznania uprawnień do nadawania stopnia dr hab. w dyscyplinie ogrodnictwo 2014-098 wystąpienie do CK w sprawie przyznania uprawnień do nadawania stopnia dr hab. w dyscyplinie ogrodnictwo 2014-099 powołanie recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. F. Adamickiemu 2014-100 dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego w dr J. Zawieji 2014-101 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w INEiS – dr G. Walerysiak 2014-102 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w INEiS – dr A. Tutaj 2014-103 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w INEiS – dr M. Wawrzyniak-Kostrowicka 2014-104 zatrudnienie na stanowisku asystenta w KFiB – dr K. Solarska-Ściuk 2014-105 zatrudnienie na stanowisku asystenta w INEiS – mgr inż. K. Jodź 2014-106 zatrudnienie na stanowisku asystenta w INEiS – mgr inż. M. Kruszyński 2014-107 zatrudnienie na stanowisku asystenta w INEiS – mgr inż. A. Mruklik 2014-108 zatrudnienie na stanowisku asystenta w INEiS – mgr O. Matejko 2014-109 nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia – mgr inż. M. Białkowska 2014-110 zatwierdzenie recenzentów, komisji doktorskich i egzaminów – mgr inż I. Gruss 2014-111 zatwierdzenie recenzentów, komisji doktorskich i egzaminów – mgr inż R. Mulka 2014-112 zatwierdzenie recenzentów, komisji doktorskich i egzaminów – mgr. inż K. Pruski 2014-113 zatwierdzenie recenzentów, komisji doktorskich i egzaminów – mgr inż M. Serowik 2014-114 wszczęcie przewodu doktorskiego,wyznaczenie promotora, zatwierdzenie tematu pracy doktorskiej – mgr inż. D. Blatsios 2014-115 powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktroskim mgr. inż. B. Rejka 2014-116 powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktroskim mgr. S. Świerszcza 2014-124 przyjecie efektów kształcenia, programu w tym planu studiów II stopnia – OŹEiGO 2014-125 zmiana w składzie Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Ochrona środowiska 2014-126 zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych w r. ak. 2014-2015 2014-124 przyjecie efektów kształcenia, programu w tym planu studiów II stopnia – OŹEiGO 2014-105 zatrudnienie na stanowisku asystenta w INEiS – mgr inż. K. Jodź 2014-121 zatrudnienie na stanowisku profesora wizytującego prof. dr hab. J. Szopę-Skórkowskiego 2014-152 uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Ochrona środowiska 2014-153 przesuniecie realizacji zajęć na kierunku Ochrona środowiska, studia niestacjonarne I stopnia 2014-154 limity przyjęć na studia w roku akademickim 2015-2016 2014-155 zasady przyznawania dyplomów z wyróżnieniem na WP-T 2014-158 opinia w sprawie powołania Biblioteki Instytutu Inżynierii Rolniczej
2013

2013-008 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę programu studiów II stopnia na kierunku Ogrodnictwo 2013-012 uchwała w sprawie przyjęcia zmian do Głównych Kierunków Rozwoju Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego 2013-027 uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w programach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku rolnictwo i medycyna roślin 2013-028 uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziałowej Komisji Badań Naukowych 2013-040 uchwała w sprawie powołania studiów MBA oraz zatwierdzeniu planu studiów i programu kształcenia 2013-041 uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu Wydziałowej Komisji Oceniającej Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego 2013-051 uchwała w sprawie przyjęcia efektów kształcenia, planu i programu studiów II stopnia ZIP 2013-053 uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulamiu przyznawania nagród nauczycielom akademickim na WP-T 2013-055 uchwała w sprawie zatwierdzenia zasad funkcjonowania Rady Biznesu na WP-T 2013-071 uchwała w sprawie zatwierdzenia programu studiów doktoranckich w j. angielskim 2013-073 dot. zmian w programie st. podyplomowych Niemiecko-Polskie studia MBA zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym 2013-077 uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń na WP- 2013-139 zmiany w programach studiów doktoranckich 2013-147 zmiany w uchwale 74-2013 dot. studiów podyplomowych Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami 2013-148 powołanie komisji programowej – Agrobiznes 2013-149 powołanie komisji programowej – Biotechnologia roślin 2013-150 uzupełnienie Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń 2013-162 uzupełnienie składu Rady Biznesu. pdf 2013-169 zatwierdzenie planów i programów praktyk zawodowych – Medycyna roślin