Kierunki badań

Priorytety badawcze związane z rozwojem specjalności naukowych:

  • oddziaływanie różnych systemów rolnictwa na produkcyjność roślin uprawnych, jakość żywności i środowisko rolnicze,
  • zagrożenia ekologiczne, system ich monitorowania oraz ochrona środowiska naturalnego,
  • optymalizacja produkcji ogrodniczej oraz waloryzacja i koncepcja zagospodarowania terenów zieleni w warunkach Dolnego Śląska,
  • technologie pozyskiwania i energetycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
  • nowe technologie w inżynierii pozyskiwania i przetwórstwa płodów rolnych i żywności,
  • procesy dostosowawcze sektora rolno-spożywczego do wymogów Unii Europejskiej,
  • perspektywy zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o niekorzystnych warunkach (ONW).

W ramach dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo funkcjonują dwa Wiodące Zespoły Badawcze

Innowacyjne rolnictwo i ogrodnictwo

Rolnictwo, środowisko i zasoby naturalne