Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin

O CSTOR

Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin przy Instytucie Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rozpoczęło działalność w 1999 r. w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa a Akademią Rolniczą (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu). Na mocy Zarządzenia nr 19/99 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 15 września 1999 powołano wtedy Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin przy Instytucie Inżynierii Rolniczej, a na Kierownika CSTOR desygnowano dr hab. inż. Antoniego Szewczyka pełniącego tę funkcję do chwili obecnej.

Na mocy rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 12 lipca 1995 roku o ochronie roślin uprawnych Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin, jako jedna z siedmiu tego typu placówek w kraju wyznaczone zostało do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o upoważnienie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin do przeprowadzenia badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

 

W chwili obecnej działalność CSTOR obejmuje prowadzenie szkoleń z zakresu:

  • integrowanej produkcji roślin,
  • doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin,
  • stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie,
  • stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji,
  • badań sprawności technicznej sprzętu naziemnego.

Wykłady i zajęcia praktyczne na szkoleniach prowadzą specjaliści z określonych branż  – przede wszystkim pracownicy naukowo dydaktyczni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu.

– Prowadzenie działalności doradczej w zakresie techniki ochrony roślin.

– Prowadzenie Stacji Kontroli Opryskiwaczy

  • wykonywanie badań technicznych opryskiwaczy sadowniczych i polowych.

Ze względu na zasięg działania CSTOR prowadzi działalność przede wszystkim na terenie województwa dolnośląskiego. W szkoleniach biorą również udział uczestnicy z innych nieraz bardzo odległych województw.

Specjaliści Centrum prowadzą badania naukowe w zakresie Techniki Ochrony Roślin oraz uczestniczą aktywnie (w charakterze wykładowców) w szkoleniach i konferencjach popularno-naukowych i naukowych organizowanych na terenie całego kraju jak również w zagranicznych konferencjach naukowych (prezentując wyniki swoich prac naukowo-badawczych).