Studia menedżerskie dla inżynierów

Studia menedżerskie dla inżynierów

Informacje ogólne

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza nabór na studia podyplomowe:

„Studia menedżerskie dla inżynierów”

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych nieekonomicznych legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I – go, II-go stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Studia podyplomowe przeznaczone są także dla osób piastujących kierownicze stanowiska zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, jak i osób które w przyszłości o takie stanowiska zamierzają się ubiegać. Adresatem studiów mogą być również osoby pragnące rozpocząć własną działalność gospodarczą .

Studia podyplomowe mają na celu umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Szczególny nacisk zostanie położony na zarządzanie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom kierunków nieekonomicznych sprawnie posługiwać się współczesnymi narzędziami ekonomicznymi i finansowymi przy kierowaniu przedsiębiorstwem. Absolwent studiów podyplomowych będzie także przygotowany do samodzielnego uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Studia kończą się egzaminem końcowym oraz obroną pracy końcowej.

Absolwenci studiów, po zdaniu egzaminu końcowego, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Studia trwają jeden semestr, łącznie 160 godzin dydaktycznych w formie wykładów i ćwiczeń projektowych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9:00-18:00, średnio co dwa tygodnie. Program jest realizowany w ciągu 10 zjazdów.
Kierownikiem studium jest dr Krzysztof Prymon.
Zastępcą kierownika studium jest dr Mirosław Struś.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja

Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających dyplom uczelni wyższej.

Całkowita opłata za studia wynosi 2890 zł.

Opłata za studia może zostać rozłożona na dwie równe raty.
Należność należy wpłacić na konto:
PKO BP S.A. Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
W tytule przelewu: SUBKONTO 251-03

Studia będą uruchomione dla grupy nie mniejszej niż 30 osób.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki przyjęcia:

 • Przysłanie do dnia 12 września 2011 r.  karty zgłoszenia oraz potwierdzenia wniesienia opłaty do sekretariatu studiów podyplomowych lub na adres: na adres e-mail: podyplomowe.cku@upwr.edu.pl 71/ 320 54 81
 • Dostarczenie następujących dokumentów:

Warunki uczestnictwa:

 • Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele w godz. 9:00 – 18:00,
 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Program studiów

Program studiów obejmuje 160 godzin i będzie realizowany w ciągu 1 semestru, na 10 zjazdach sobotnio-niedzielnych.

Zajęcia prowadzone będą formie wykładów i ćwiczeń projektowych przez kadrę naukową Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktyków gospodarczych.
Miejscem odbywania się zajęć będzie ośrodek szkoleniowy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pawłowicach (Wrocław, ul. Pawłowicka 87/89)

Program studiów:

 • Ekonomia menedżerska
 • Podstawy makroekonomii
 • Prawo gospodarcze
 • Rachunkowości dla inżynierów
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Rachunkowość zarządcza i controlling dla inżynierów
 • Strategie finansowania przedsiębiorstwa
 • Analiza finansowa dla inżynierów
 • Elementy marketingu dla inżynierów
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Prowadzenie negocjacji w biznesieGry biznesowe

Terminy zjazdów

Zajęcia będą się odbywały od września 2011r do marcia 2012r.

Kontakt

Kierownik studiów:

dr Krzysztof Prymon
krzysztof.prymon@upwr.edu.pl

Zastępca kierownika:

dr Mirosław Struś
miroslaw.strus@upwr.edu.pl

Sekretariat studiów podyplomowych:

mgr inż. Kamila Piaścik
tel. (71) 320 54 81
podyplomowe.cku@upwr.edu.pl

Dokumenty do pobrania

Karta_zgłoszeniaPodanie_o przyjecie na studia Ankieta_osobowa Umowa o świadczenie usług edukacyjnych