Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Studia podyplomowe „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami”

Nabór na rok akademicki 2015/2016

O studiach:

nowoczesny program napisany przy udziale praktyków, dostosowany do wymogów rynku pracy i pracodawców,

– łączą wiedzę teoretyczną i praktyczną – wykładowcy z długoletnim doświadczeniem w branży OŹEiGO,

– dają możliwość wymiany doświadczeń i opinii oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych,

– otwierają przed absolwentem perspektywę awansu lub zmiany pracy.

Celem oferowanych studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie:

– kierunków rozwoju oraz strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii i odpadów dla celów energetycznych w energetyce rozproszonej,

– lokalnych uwarunkowań oraz aspektów prawnych, środowiskowych i ekonomicznych dotyczących odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami,

– identyfikacji i klasyfikacji odpadów, a także zasad postępowania z odpadami oraz możliwościami ich właściwego zagospodarowania.

Absolwent jest przygotowany do:

– pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się branżą OŹEiGO oraz w administracji rządowej, samorządowej i szkolnictwie,

– określenia potencjału i tworzenia analiz oraz możliwości zastosowania wybranych odnawialnych źródeł energii na poziomie lokalnym,

– opracowania koncepcji lokalnego centrum energetycznego oraz oceny wpływu odnawialnych źródeł energii na środowisko,

–  rozwiązywania problemów prawnych i administracyjnych związanych z identyfikacją i klasyfikacją odpadów oraz opracowywania koncepcji ich zagospodarowania z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne.

Nauczycielom zainteresowanym zdobyciem kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu* pomagamy w zorganizowaniu praktyk.

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik:  

dr inż. Arkadiusz Dyjakon

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Instytut Inżynierii Rolniczej

ul. J. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław

tel.: 71 320 59 45, mail: Arkadiusz.dyjakon@up.wroc.pl

 

Organizacja studiów:

– studia organizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym,

– zajęcia prowadzone w Uczelnianym Centrum Odnawialnych Źródeł Energii z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury,

– planowany termin rozpoczęcia studiów: 24-25.10.2015r.,

– system weekendowy – 14 zjazdów (sobota/niedziela),

– zajęcia odbywają się w godzinach 8.00-18.00.

 

Warunki i sposób zaliczenia:

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny pracy końcowej i zdanie egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

 

Termin składania dokumentów:

Zmiana terminu zakończenia rekrutacji na 27.11.2015 r

Niezbędne dokumenty (do pobrania):

1)      Podanie-kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe,

2)      odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,

3)      1 fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm,

4)      kserokopia dowodu osobistego,

5)      życiorys zawodowy,

6)      umowa o świadczenie usług edukacyjnych (3 podpisane egzemplarze),

7)      dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:

100,00 PLN 

Koszt studiów:

4 500,00 PLN  (Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty).

Czas trwania i liczba godzin:

 

2 semestry, 182 godziny

 

Kontakt i zapisy:

 

Szczegółowych informacji udziela:
mgr Anna Kałuża – Handke
tel.: 71-320 51 20, mail: anna.kaluza-handke@up.wroc.pl

 

Miejsce składania dokumentów:

Uniwersytet Przyrodniczy, Centrum Kształcenia Ustawicznego

ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław

(gmach główny UPWr, III piętro, pok. 319)

 

Zał 1 – Kwestionariusz osobowy Zał 2 – Umowa o świadczenie usług edukacyjnych Program studiow podyplomowych OZEiGO – spis modulow i przedmiotow